مکزيک قانون يا خط مشى ويژه‌اى جهت رشد تجارت متقابل نداشته و از سال ۱۹۸۷ هيچگونه طرحى در ارتباط با اين نوع تجارت را به اجرا نگذاشته است. با اين وجود هنوز هم در پيمان‌هاى نظامي، ملى شروط تهاتر وجود دارند. در گذشته معاملات بصورت تجارت متقابل بعلت مشکلات مالى شرکاى تجارى مکزيک، مورد پذيرش قرار مى‌گرفت که عمدتا از بين کشورهاى کمتر توسعه يافته بودند. همچنين در ژوئن سال ۱۹۸۹، مکزيک اين نوع قرارداد را بعنوان وسيله‌اى در جهت رشد فعاليت‌هاى تجارى و در چهارچوب موافقت‌نامه همکارى علمي، تجاري، اقتصادى با اتحاد جماهير شوروى سابق مورد استفاده قرار داد. بموجب توافق اخيرى که با آرژانتين بعمل آمده، مکزيک در مقابل عرضه تجهيزات و وسايل مهندسى براى پروژه خط لوله گاز آرژانتين، کالاهايى را خريدارى مى‌نمايد که شناخته‌ترين معاملات در قالب تجارت متقابل در اين کشور مى‌باشد.