مهمترين قوانين و مقررات حاکم بر تجارت خارجى مکزيک عبارت‌اند از:


ماده ۱۳۱ قانون اساسي، قانون تجارت خارجى (که بخشى از ماده ۱۳۱ است)، قانون ماليات عمومى بر صادرات و واردات، برنامه توسعه ملى ۹۴-۱۹۸۹ و برنامه ملى براى صنعت و مدرنيزه نمودن تجارت خارجى در پروتکل الحاق به گات و همچنين تعدادى از مقررات موجود در مذاکرات تجارى چند جانبه نظير قوانين ضد دامپينگ، مجوزهاى وارداتي، موانع تجارى و ارزيابى حقوق گمرکى که دربرگيرنده بخشى از قوانين داخلى حاکم بر تجارت خارجى اين کشور مى‌باشد. قانون تجارت خارجى که در ۱۳ ژانويه سال ۱۹۸۶ در روزنامه رسمى اين کشور به چاپ رسيد، مبناى قانونى اجراى سياست تجارى در مکزيک مى‌باشد.


ساير قوانين و مقرراتى که در ارتباط با تجارت در مکزيک قابل ذکر است؛ قانون فدرال در مورد مقياس‌ها و استانداردها، قانون بهداشت نباتات، قانون بهداشت عمومى و قانون تجارت کشتيرانى و دريانوردى مى‌باشد.


اخيرا دولت مکزيک در حال بررسى تدوين قانون تجارت خارجى جديدى بوده و هدف از اين اقدامات را تغييرات در قانون فعلى به نحوى که بتواند با تعهدات بين‌المللى اخير مکزيک مطابقت داشته باشد، اعلام نموده است.