در ميان شرکاى عمده تجارى مکزيک، آمريکا بيش از دو سوم صادرات مکزيک و تقريبا معادل همين سهم را در واردات اين کشور در اختيار دارد. عليرغم تلاش مکزيک براى متنوع نمودن شرکاى تجارى خود، وابستگى اقتصادى و تجارى اين کشور به آمريکا (بويژه در سال‌هاى اخير) همچنان رو به افزايش بوده است. پس از آمريکا، کشورهاى ژاپن و جامعه اروپا در رده مهمترين شرکاى تجارى مکزيک قرار دارند. علاوه بر کشورهاى فوق، مکزيک در راستاى برقرارى روابط تجارى نزديک‌تر با کشورهاى آمريکاى لاتين و حوزه کارائيب (در چهارچوب موافقت‌نامه‌هاى تجارى متعدد) توانسته است گام‌هاى مؤثرى بردارد و در سال ۱۹۹۲ صادرات اين کشور به منطقه آمريکاى لاتين ۳۰ درصد رشد داشته است و در اين ميان برزيل و آرژانتين مهمترين شرکاى مکزيک در منطقه مى‌باشند. جدول زير مهمترين شرکاى تجارى اين کشور در بين سال‌هاى ۹۳-۱۹۹۰ آورده شده‌اند و در ميان کشورهاى طرف تجارت مکزيک، رتبه کانادا در صادرات مکزيک از مقام ششم در سال ۱۹۹۰ به رده دوم در سال ۱۹۹۳ ارتقاء يافته است.