اين حزب در جريان کنفرانس سازمان‌هاى بنيادگراى مالى که در ۱۴ مارس ۱۹۴۸ در انستيتو اسلامى مطالعات عالى پيراک برگزار شد، تأسيس گرديد. کنفرانس بنا به درخواست ”شوراى عالى همه مذاهب مالايا“ تشکيل شد که نمايندگان گروه‌هاى راديکال مالايائى نظير حزب ملى‌گراى مالائي، حزب کمونيست مالايا و چند حزب ديگر در آن شرکت داشتند. هدف کنفرانس ايجاد حزب سياسى اسلامى شبيه حزب سياسى اسلامى اندونزى بود.


هدف حزب تأسيس دولت اسلامى در مالايا است. حزب شاخه‌هائى در نقاط ديگر مالزى ايجاد کرده است ولى فعاليت اصلى آن در جاهور مى‌باشد.


فعاليت‌هاى حزب معمولاً هشدار به سياست‌هاى محافظه‌کارانه و مادى سازمان ملى مالاياى متحد از طريق تشويق توجه به مذهب مى‌باشد.