وقتى که دهه ۱۹۷۰ رو به پايان بود، حزب اقدام دمکراتيک تنها حزب مخالف فعال مالزيا بود. واقعاً تمامى احزاب سياسى ديگر با اتحاد دولتى ائتلاف کرده و جبهه ملى را تشکيل داده بودند. حزب مذکور معرف حزب سوسيال دمکرات است، مخالفان حزب آن را به‌عنوان دسته سياسى فرصت‌طلب مورد انتقاد قرار مى‌دهند. ميهن‌پرستان متعصب چينى در رأس آن قرار دارند. شعارهاى حزب غالباً در جهت منافع فقيرترين اقشار جامعه مالزيائى است. ريشه‌هاى شکل‌گيرى اين حزب در حزب اقدام خلق سنگاپور قرار دارد که براى انتخابات ۱۹۶۴ مبارزه مى‌کرد.


در انتخابات ۱۹۶۹ حزب جنبش دمکراتيک پيمانى را با دو حزب مخالف ديگر منعقد کرد که به موجب آن هر حزب تلاش‌هاى خود را در مناطقى که بيشترين نفوذر را داشت متمرکز مى‌کرد کانديداهائى به ايالات ساحل غربى جاهور، سلانگور و پيراک رفتند و نتيجه انتخابات هم بهتر از آن چيزى بود که پيش‌بينى مى‌شد. انتخابات نشان داد که حزب جنبش دمکراتيک مى‌تواند در قدرت دولت سهيم شود. در انتخابات ۱۹۷۸ حزب، پانزده کرسى پارلمانى از بيست کرسى از شبه‌جزيره مالى و يک کرسى از صباح را به‌دست آورد و از اين‌رو اولين حزب مخالف بود که در شرق مالزى سيماى خود را نشان داد و در عين حال حزب جنبش دمکراتيک تنها حزب مخالف کشور بود که در سطح کشور به‌خوبى فعاليت مى‌نمود و به‌تدريج تعداد کرسى‌هاى پارلمانى را افزايش مى‌داد ولى در انتخابات ۱۹۸۲ از قدرت او کاسته شد و به نه کرسى رسيد ولى به هر صورت به‌عنوان مهم‌ترين حزب مخالف کشور باقى ماند.


حزب جنبش دمکراتيک، جايگاهى در مرکزيت طيف سياسى مالزى يافته است. در رابطه با احزابى که مورد حمايت غير مالزيائى است، از يکسو مورد انتقاد و حملات حزب کمونيست مالزى و از طرف ديگر انجمن راستگراى چينى‌هاى مالزى مى‌باشد. شاخه‌هاى حزب معمولاً در طول انتخابات فعاليت مى‌کنند و معمولاً موفقيت‌هاى حزب بستگى به فرصت‌هائى دارد که معمولاً در ايالات به‌دست مى‌آورد و يا حاميان حزب فراهم مى‌سازند.