مجلس نمايندگان (Dewdn Rakyat) پنج کميته دارد که در ابتداى هر دوره مجلس تعيين مى‌شوند.


۱. کميته انتخاب: شامل رئيس مجلس به‌عنوان رئيس و شش عضو ديگر که به‌وسيله اعضاء مجلس انتخاب شده‌‌اند کار اين کميته نامزد کردن اعضاء براى کميته‌هاى ديگر مجلس مى‌باشد.


۲. کميته مقررات مجلس: شامل رئيس مجلس به‌عنوان رئيس و شش عضو ديگر که به‌وسيله کميته انتخاب تعيين شده‌اند اين کميته اصلاح مقررات جارى را مورد توجه قرار داده و توصيه‌هاى خود را به مجلس گزارش مى‌دهد.


۳. کميته مجلس: شامل رئيس مجلس به‌عنوان رئيس و شش عضو ديگر که به‌وسيله کميته انتخاب شده‌اند که اين کميته بررسى موضوعاتى است که مربوط به رفاه و آسايش اعضاء مجلس مى‌باشد.


۴. کميته امتيازات: شامل رئيس مجلس به‌عنوان رئيس و شش عضو ديگر که به‌وسيله کميته انتخاب تعيين شده‌اند کار اين کميته مشخص نمودن امتيازات مجلس و مقرراتى است که اعضاء مجلس بايد آنها را رعايت نمايند.


۵. کميته حسابرسى عمومي: شامل رئيس و معاون که به‌وسيله مجلس انتخاب شده و شش تا دوازده عضو ديگر که به‌وسيله کميته انتخاب تعيين شده‌اند. کار اين کميته نظارت بر مخارجى است که با تصويب مجلس هزينه مى‌شوند. در مجلس سنا نيز چنين کميته‌هائى وجود دارد (به استثناء کميته حسابرسي) به‌علاوه اين کميته‌ها در هر کدام از مجالس مى‌توانند طى تصويب‌نامه‌اى کميته‌هاى فرعى تعيين کنند.