بزرگترين شرکاء تجارى مالزى سه کشور ژاپن، آمريکا و سنگاپور هستند؛ به نحوى که در سال ۱۹۹۷، ۶/۲۱ درصد واردات و ۱۲/۵ درصد صادرات با کشور ژاپن، ۴/۱۶ درصد واردات و ۵/۱۸ درصد صادرات با آمريکا و ۳/۱۴ درصد واردات و ۲۰ درصد صادرات اين کشور با سنگاپور بوده است. (International Monerary Fund. Directtion of Trade Statisrics, March 1999)


کشورهاى هنگ‌کنگ، تايوان، انگليس، آلمان و تايلند نيز سهم قابل ملاحظه‌اى از تجارت خارجى مالزى را دارا هستند. ژاپن و ايالات‌متحده آمريکا به ترتيب در رده‌هاى اول و دوم را در بين طرف‌هاى تجارى مالزى به خود اختصاص داده‌اند و سومين شريک عمده تجارى اين کشور، اتحاديه آسه‌آن است. در بين کشورهاى آسه‌آن، مهمترين طرف تجارى مالزى، کشور سنگاپور مى‌باشد که بخشى از تجارت سنگاپور و مالزى ناشى از صادرات مجدد سنگاپور است. سهم اتحاديه اروپا از صادرات و واردات مالزى طى سال‌هاى ۹۳-۱۹۷۰ کاهش داشته است، به‌طورى که سهم اتحاديه اروپا از صادرات مالزى از ۲۰/۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۵/۱۴ درصد در سال ۱۹۹۳ و سهم اين اتحاديه از وادرات مالزى از ۴/۲۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۶/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۳ رسيد.