ژاپن خريدار اصلى کالاهاى مالزى و تهيه‌کننده احتياجات و منبع اصلى صدور سرمايه و تکنولوژى آن کشور مى‌باشد. پس از نخست‌وزيرى ماهاتيرمحمد روابط با ژاپن گسترده‌تر شده است. وى همواره در سخنرانى‌هاى خود از مردم کشور خود خواسته است تا الگوى اخلاقى کار و کوشش و صننعت ژاپن را تقليد٭ نمايند. ماهاتير تقليد از ژاپن را بر تقليد از غرب ترجيح داده و معتقد است که غربى‌ها در سياست‌ها اقتصادى خود دچار اشتباهاتى شده‌اند که ژاپن از آن مبرى است. لذا برقرارى روابط اقتصادى با ژاپن سودمندتر مى‌باشد.٭ سياست ”نگاهى به شرق“ ماهاتيرمحمد مبنى بر تقليد از ژاپن و کره جنوبى را براى پيشرفت و بهبود و وضعيت اقتصادى توصيه مى‌کند.


ولى آنچه روشن است اتکاء به ژاپن از نزديکى مالزى به غرب نخواهد کاست. در طول سال‌هاى اخير مالزى تلاش وسيعى را براى جلب سرمايه‌هاى ژاپنى آغاز کرده است به‌طورى که هم‌اکنون بيشترين سرمايه‌گذارى‌هاى ژاپن در منطقه، در مالزى انجام مى‌گيرد. در همان حال در چارچوب سياست ”نگاه به شرق“ همکارى‌هاى گسترده اقتصادى و فنى ميان دو کشور آغاز شده است. در مجموع مالزى به روابط اقتصادى سياسى خود با ژاپن بسيار اهميت مى‌دهد و به دنبال توسعه هرچه بيشتر آن است.