مالزى براى اثبات سياست عدم تعهد خود در مارس ۱۹۷۳ از عضويت در شوراء آسيائى و پاسيفيک٭ کناره گرفت و به‌عنوان اوليه کشور آسه‌آن روابط ديپلماتيک با ويتنام شمالى برقرار کرد و به ايجاد روابط رسمى و شناسائى کشورهاى کمونيست ديگر مبادرت ورزيد. آلمان شرقى را در آوريل ۱۹۷۳، کره شمالى را در ژوئن ۱۹۷۳، کوبا را در فوريه ۱۹۷۵ و حکومت کامبوج و ويتنام را در آوريل و مه ۱۹۷۵، مورد شناسائى قرار داد.


٭ (ASPAC) اين شوراء در ۱۹۶۶ به ابتکار جمهورى کره (کره جنوبي) براى ايجاد ثبات سياسى در کشورهاى آسيائى غير کمونيست به‌وجود آمد. اعضاء اين شوراء (که توسط جمهورى خلق چين محکوم شده بودند) عبارت بودند از: استراليا، چين ملي، ژاپن، مالزي، زلاندنو، فيليپين، تايلند و ويتنام جنوبى.