مالزى بايد پيشگامان بخش خصوصى در توسعه اقتصادى در دهه ۱۹۸۰ را شديداً مورد تشويق قرار دهد. گرچه بخش خصوصى در چند سال اخير به اهداف تعيين شده نايل نشده، اما بازده آن خوب بوده است. بنابراين رويه هدايت بخش خصوصى به سمت رشد بيشتر تشويق خواهد شد. نقش بخش دولتى در قالب تهيه يک چارچوب براى دستيابى به اهداف اقتصادى - اجتماعى به تدريج کوچک‌تر و محدودتر خواهد شد. به هر حال بخش دولتى به نقش حمايتى خود براى ايجاد شرايط مطمئن رقابت تجارى و محيط سرمايه‌گذارى ادامه خواهد داد. دولت هزينه‌هائى (مانند آموزش نيروى متخصص و تغييرات ساختارى اقتصادي) را که براى سرمايه‌گذارى خصوصى ضرورى است، افزايش خواهد داد. پيشگامى بيشتر در رشد اقتصادى باثبات قيمت‌ها به دست خواهد آمد و براى جلوگيرى از اثرات تورم بر تخصيص منابع و رافه، تورم تحت کنترل قرار خواهد گرفت. به علاوه، سياست‌هاى دولت بر روى مديريت نقدينگى در سيستم بانکي، نرخ بهره واقعى براى اطمينان از بازده منصفانه براى امانت‌گذاران و سرمايه‌گذاران و همچنين بر روى کم کردن تنگناها و مشکلات عرضه متمرکز خواهد شد.فعاليّت‌هاى سرمايه‌گذارى دولتى با اجتناب از رقابت مستقيم با سرمايه‌گذارى‌هاى بخش خصوصى همچنان ادامه خواهد داشت. دولت همچنين اطمينان خواهد داشت که برنامه‌ها با هدف بهبود کيفيت سرمايه‌گذارى‌ها بر مبناء ملاحظات کارآئى انتخاب خواهد شد و بدين وسيله کسر بودجه بخش دولتى از بين خواهد رفت. به خاطر کاهش انتقادها از مالزى در ريسک‌هاى خارجي، نظير: تبديل متغير (ارز) و تغييرات نرخ بهره‌هايى که با قرض‌هاى خارجى ايجاد مى‌شود، سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى به طور گسترده‌اى از منابع و مؤسسات داخلى تأمين مالى خواهند شد.


دولت در اداره امور اقتصادى از طريق وضع مقررات، براى تشويق پيشگامان بخش خصوصي، بويژه تشويق سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى نظير ليبرالى خواهد داشت. خصوصى‌سازى يک راه‌کار مستمر براى بالا بردن رقابت، کارائى و بهره‌ورى خواهد بود.


دومين جنبه دورنماى برنامه ۲۰۲۰-۱۹۹۱(OPP2) و سياست توسعه ملى (NDP) تعيين مکانى براى توسعه ملى در سال ۲۰۲۰ است. تأکيد بيشتر بر مکانى وسيع با تعدد مراکز صنعتي، توسعه گرايش صادراتى و فعاليّت‌هاى با ارزش افزوده بيشتر، ارتباطات صنعتى قوى‌تر با صنايع متوسط و کوچک (SMIs) و وابستگى کمتر به رشد سنتى زيرمجموعه‌هاى نساجي، الکتريکى و الکترونيکى خواهد بود. در برنامه فوق بخش توليد به عنوان بخش اصلى تعرق شده است.