مأخذ: Malaysia, Ministry of Finance. Economic Report 1996-97

مأخذ: Malaysia, Ministry of Finance. Economic Report 1996-97

جدول وضعيت حساب جارى و تراز پرداخت‌هاى کشور مالزى طى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۵

سال ۱۹۹۵
۱۹۹۶
(تخمين توسط
وزارت ماليه مالزى
انجام شده است)
۱۹۹۷
(پيش‌بينى توسط
وزارت ماليه مالزى
انجام شده است)
شرح
خالص
(ميليون رينگيت مالزي)
خالص
(ميليون رينگيت مالزي)
خالص
(ميليون رينگيت مالزي)
حساب کالايي ۲۳۳ ۴۶۴۳ ۱۰،۰۰۸
صادرات (فوب) ۱۷۹،۴۹۱ ۱۸۷،۰۲۰ ۲۰۴،۵۴۱
واردات (فوب) ۱۷۹،۲۵۸ ۱۸۲،۳۷۷ ۱۹۴،۵۳۳
حساب خدمات:
بيمه و باربري (۹،۰۲۸) (۹،۱۲۹) (۹،۶۶۶)
مسافرت ۴،۱۴۳ ۴،۷۷۶ ۵،۱۴۸
ساير حمل و نقل‌ها ۷۶۴ ۸۹۵ ۹۱۴
درآمد سرمايه‌گذاري (۱۰،۲۶۵) (۱۱،۴۳۰) (۱۳،۰۲۷)
معاملات دولتي (۲۳) (۱۰) ۷۶
ساير خدمات (۴،۳۱۷) (۴،۵۲۵) (۵،۰۰۰)
تراز کالاها و خدمات (۱۸،۸۰۸) (۱۴،۷۸۰) (۱۱،۵۴۷)
انتقالات ۱۱۸ ۹ ۵۰
تراز حساب جاري (۱۸،۶۹۰) (۱۴،۷۷۱) (۱۱،۴۹۷)

جدول وضعيت اقتصادى کشور مالزى در سال ۱۹۹۷ (به قيمت‌هاى ثابت سال ۱۹۷۸)

شرح ميليارد رينگيت مالزي درصد
عرضه کالاها و خدمات:
توليد داخلي:
صنعت ۵۰/۵ ۱۷/۳
کشاورزي ۱۶/۷ ۵/۷
معدن ۹/۳ ۳/۲
ساختمان ۶/۴ ۲/۲
خدمات ۵۷/۸ ۱۹/۷
جمع توليدات داخلي ۱۴۰/۷ ۴۸/۱
واردات:
واردات کالاها ۱۲۳/۷ ۴۲/۳
واردات خدمات ۲۸/۱ ۹/۶
جمع واردات ۱۵۱/۸ ۵۱/۹
جمع کل عرضه کالاها و خدمات ۲۹۲/۵ ۱۰۰
تقاضا براى کالاها و خدمات:
تقاضاى داخلي:
مصارف بخش خصوصي ۶۳/۴ ۲۱/۷
مصارف عمومي ۱۷/۶ ۶/۰
سرمايه‌گذاراى بخش خصوصي ۴۸/۳ ۱۶/۵
سرمايه‌گذارى بخش عمومي ۱۹/۹ ۶/۸
جمع تقاضاى داخلي - ۵۱/۰
تقاضاى خارجي:
صادرات کالاها ۱۲۲/۰ ۴۱/۷
صادرات خدمات ۲۱/۳ ۷/۳
جمع تقاضاى خارجي ۱۴۳/۳ ۴۹/۰
جمع کل تقاضا براى کالاها و خدمات ۱۰۰/۰ ۲۹۲/۵