احزاب سياسى

همچنانکه پيشتر آمد دولت نظم جديد سوهارتو در سال ۱۹۷۳، احزاب سياسى موجود را در سه گروه و حزب اصلى ادغام نمود که عبارتند از :

گل‌کار (GOLKAR) يا دبيرخانه مشترک گروه‌هاى فعالانه

تأسيس به سال ۱۹۶۴ و تجديد سازمان در سال ۱۹۷۱، شامل افرادى که عضو دو حزب ديگر نمى‌باشد يعنى کارمندان دولت، نظاميان بازنشسته،سازمان‌هاى زنان و گروه‌هاى حرفه‌اى مثل کشاورزان، ماهيگيران و دانشجويان. رياست شوراى مشورتى گل‌کار با سوهارتو است و رئيس کنونى آن آقاى هارموکو وزير اطلاعات مى‌باشد. گل‌کار در تمامى پنج دوره انتخابات عمومى (براى تشکيل پارلمان) در سال‌هاى ۱۹۷۱، ۱۹۷۷،۱۹۸۲، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۲ بيشترين آراء را کسب نمود و در پارلمان فعلى (۹۷-۱۹۹۲) نيز داراى ۲۸۲ کرسى مى‌باشد. گل‌کار از حمايت ارتش و بوروکراسى برخوردار است و اعضاى کابينه نيز عضو اين گروه مى‌باشد.

حزب متحد توسعه (PPP)

تأسيس در سال ۱۹۷۳ از ادغام چهار حزب و گروه اسلامى (يعنى نهضت‌العلماء، حزب اسلامى - Parmusi- کنفدراسيون اسلامى -PSII- و اتحاديه اسلامى -PERTI-) شايان ذکر است که نهضت‌العلماء در سال ۱۹۸۴ از اين حزب خارج شد. اين حزب در انتخابات عمومى ۱۹۹۲، ۱۷ درصد از آراء را کسب نمود و لذا ۶۲ کرسى پارلمان فعلى را در اختيار دارد . رئيس فعلى اين آقاى اسماعيل حسن متارئوم مى‌باشد. حزب متحد توسعه از سوى مسلمانان طرفدار دولت و خواستار اصلاحات اجتماعى بر طبق اصول اسلام حمايت مى‌شود.

حزب دموکراتيک اندونزى (PDI)

تأسيس در سال ۱۹۷۳ از ادغام چهار حزب مسيحى و ناسيوناليست (يعنى حزب ناسيوناليست اندونزى ـPNI- حزب استقلال، حزب مردم، حزب کاتوليک و حزب پروتستان). اين حزب در انتخابات عمومى ۱۹۹۲، ۱۴/۹ درصد از آراء را به‌دست آورد بدين ترتيب ۵۶ کرسى پارلمان را از آن خود نمود. رئيس فعلى اين حزب خانم مگاواتى سوکارنو پوترى دختر سوکارنو است.حزب دموکراتيک از سوى ناسيوناليست‌ها و مسيحيان اندونزى و نيز چهره‌هاى مخالف و منتقد دولت حمايت مى‌شود و داراى انتقادى‌ترين مواضع نسبت به دولت است، با اين حال به عنوان يک جريان مخالف و اپوزوسيون تلقى نمى‌شود.


شايان ذکر است که در سال‌هاى اخير تمايلاتى نسبت به افزايش تعداد حزب سياسى مجاز به فعاليت ابراز شده که مورد پذيرش دولت قرار نگرفته است. همچنين گروه‌هاى ديگرى نيز وجود دارند که داراى نفوذ سياسى قابل ملاحظه‌اى بوده و بعضاً اقدام به نمايش قدرت نيز مى‌کنند. مثل: نهضت‌العلماء به رهبرى عبدالرحمان وحيد، محمّديه به رهبرى امين رئيس مجمع روشنفکران مسلمان به رهبرى پرفسور حبيبى (وزير تحقيقات و تکنولوژى )،مجمع دموکراسي به رهبرى عبدالرحمان وحيد (رئيس نهضت‌العلماء).