انتخابات عمومى در اندونزى هر پنج سال يکبار انجام مى‌گيرد. در اين انتخابات مردم واجد شرايط به يکى از سه حزب سياسى (و نه کانديداهاى آنها) رأى مى‌دهند. سپس اين سه حزب (گل‌کار، حزب متحد توسعه و حزب دموکراتيک) به تناسب آراى کسب نموده نمايندگانى را به مجلس نمايندگان مردم (DPR) مى‌فرستند. مجموع سهم اين سه حزب در پارلمان ۴۰۰ کرسى است و ۱۰۰ کرسى ديگر پارلمان از آن نظاميان مجاز به شرکت در انتخابات عمومى نيستند. سپس اين مجلس ۵۰۰ نفرى (شامل ۴۰۰ نمايندگان سه حزب سياسى به انتخاب غير مستقيم مردم و ۱۰۰ نفر نظامى منصوب رئيس جمهور) به همراه يک جمع ديگر ۵۰۰ نفرى منصوب رئيس جمهور (از ميان سه حزب سياسي، نظاميان، نمايندگان استان‌ها و حرفه‌هاى مختلف)، مجمع مشورتى مردم (MPR)را تشکيل مى‌دهند که بالاترين مرجع قانونى در کشور بوده و وظيفه تعيين رئيس جمهور جديد و معاون وى را بر عهده دارد.انتخابات عمومى بعدى در سال ۱۹۹۷ برگزار شده و رئيس جمهور جديد توسط مجمع مشورتى مردم در سال ۱۹۹۸ معين خواهد شد.از ميان سه حزب موجود، گل‌کار مورد حمايت ارتش و بوروکراسى است و در هر پنج دوره انتخاباتى عمومى (در دوره سوهارتو) اکثريت کرسى‌هاى پارلمان را به‌دست آورده است.احزاب موجود پيش از انتخابات عمومي، فرصت چند روزه‌اى براى تبليغات و جلب آراى مردم در اختيار دارند که بيشتر به‌صورت برگزارى گردهمايي، سخنرانى و حرکت در خيابان‌هاى شهر مى‌باشد که بعضاً با ناآرامى‌هايى نيز همراه مى‌شود. شايان ذکر است تعداد کسانى که واجد شرايط بوده ولى در انتخابات شرکت نکرده و به هيچ‌يک از اين سه حزب رأى نمى‌دهند، همواره روبه فزونى داشته است. بيشتر اين افراد، موسوم به گروه سفيد جوانانى هستند که انگيزه‌اى براى مشارکت سياسى نشان نمى‌دهند. در پنج مورد انتخابات عمومى کشور در سال‌هاى ۱۹۷۱، ۱۹۷۷، ۱۹۸۲، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۲ شمار اين افراد به ترتيب عبارت بوده است از: ۹/۱، ۴/۲، ۴، ۱/۸ و ۲/۱۳ ميليون نفر. همچنين بايد افزود که سه حزب سياسى موجود، در اعتقاد به ايدئولوژى پانچاسيلا و قانون اساسى ۱۹۴۵ اشتراک نظر داشته و بيش از آنکه رقباى جدّى براى همديگر باشند، شرکايى هستند در حفظ و تداوم وضعيت عمومى اداره کشور، و از اين نظر هيچ‌يک به عنوان حزب مخالف يا اپوزوسيون مطرح نمى‌باشد. در آخرين انتخابات عمومى اندونزى از ميان ۱۱۱ ميليون نفر افراد واجد شرايط، ۸/۹۷ ميليون نفر آرااى خود را به صندوق‌هاى رأى ريختند و حدود ۲/۱۳ ميليون نفر در انتخابات شرکت نکردند.