همانطور که رئيس جمهور اندونزى بالاترين مقام اجرايى کشور بوده است و در اداره امور از مجلس نمايندگان مردم در جهت تصويب قوانين و بودجه استفاده مى‌کند؛ استان‌داران در اندونزى نيز بالاترين مقام اجرائى استان خود بوده و در اداره امور استان از مشورت‌ها و تصميمات مجلس محلى نمايندگان مردم بهره مى‌جويند. استاندار نماينده دولت مى‌باشد و به پيشنهاد مجلس محلى نمايندگان مردم در هر استان و تائيد وزير کشور از سوى رئيس جمهور به اين سمت گمارده مى‌شود. فرماندار نيز به پيشنهاد همين مجلس محلى و تائيد استان‌دار از سوى وزير کشور منصوب مى‌شود. بخشداران و رؤساى دهکده‌هاى واقع در حومه مناطق شهرى از سوى فرمانداران و از ميان کارکنان برگزيده مى‌شوند، ولى رؤساى دهکده‌هاى واقع در مناطق روستائى ابتدا از سوى جامعه روستائى، انتخاب شده و سپس فرماندار به نمايندگى از استاندار آنها را منصوب مى‌کند. در هر روستا شوراى معمّرين روستا مرکب از ۹تا ۱۵ نفر از بزرگان دهکده وجود دارد، که به رئيس دهکده در انجام وظايفش يارى مى‌رساند.


بيشتر وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌هاى دولتى در استان‌ها و فرماندارى‌ها شعبه دارند. بودجه ادارى و عمرانى استان‌ها از منابع زير تهيه مى‌شود:


۱. تخصيص بودجه هر استان از سوى دولت مرکزي


۲. کمک‌هاى مالى دولت مرکزى به هر استان


۳. ماليات جمع‌آورى شده در هر استان با تائيد دولت مرکزي


۴. سهم هر استان از منافع واحدهاى اقتصادى دولتى مستقر در استان


۵. اعتبارات تحصيل شده توسط دستگاه‌هاى ادارى استان‌ها.


اسامى استان‌هاى اندونزى و نام مراکز آنها به شرح زير است:


۱. منطقه ويژه آچه: باندا آچه


۲. سوماتراى شمالي: مدان


۳. سوماتراى غربي: پادانگ


۴. ريائو: پکان بارو


۵. جامبي: جامبي


۶. سوماتراى جنوبي: پالمبانگ


۷. بنگکولو: بنگکولو


۸. لامپونگ: بندر لامپونگ


۹. منطقه ويژه جاکارتا: جاکارتا


۱۰. جاوه غربي: باندونگ


۱۱. جاوه مرکزي: سمارانگ


۱۲. منطقه ويژه جوگجاکارتا: جوگجاکارتا


۱۳. جاوه شرقي: سورابايا


۱۴. کاليمانتان غربي: پونتياناک


۱۵. کاليمانتان مرکزي: پالانگکارايا


۱۶. کاليمانتان جنوبي: بانجار ماسين


۱۷. کاليمانتان شرقي: ساماريندا


۱۸. سولاوسى شمالي: مانادو


۱۹. سولاوسى مرکزي: پالو


۲۰. سولاوسى جنوب شرقي: کنداري


۲۱. سولاوسى جنوبي: اوجونگ پاندانگ


۲۲. بالي: دنپاسار


۲۳. نوساتنگاراى غربي: ماراتام


۲۴. نوسانتگاراى شرقي: کوپانگ


۲۵. مالاکو (ملوک): آمبون


۲۶. ايريان جايا : جاياپورا


۲۷. تيمور شرقي: ديلي