رياست‌ جمهورى

رئيس‌ جمهور بالاترين مقام اجرايى کشور است که مأمور اجراى مصوبات مجمع مشورتى مردم مى‌باشد. وى براى يک دوره پنج ساله از سوى مجمع انتخاب مى‌شود و انتخاب مجدد نيز بلامانع است.

هيئت دولت

طبق قانون اساسى اندونزى اقتدار و مسئوليت قوه‌ مجريه در شخص رئيس‌ جمهور متمرکز شده و وى در برابر (مجمع مشورتى مردم) مسئوليت دارد. پس از انتخاب رئيس‌ جمهور و معاون وى از سوى مجمع مشورتى مردم رئيس‌ جمهور خود اعضاى هيئت دولت را انتخاب مى‌کند و بدين ترتيب وزراء در برابر رئيس جمهور مسئول مى‌باشد.

کابينه ششم توسعه

سوهارتو رئيس جمهور اندونزى در سال ۱۹۶۸ به رياست جمهورى اندونزى انتخاب شد بعدها در سال‌هاى ۱۹۸۸،۱۹۸۳،۱۹۸۷،۱۹۷۳ از سوى مجمع مشورتى مردم مجدداً به اين منصب برگزيده شد. اين مجمع در ماه مارس ۱۹۹۳ سوهارتو را براى ششمين دوره متوالى به رياست جمهورى کشور برگزيد و ژنرال (بازنشسته) ترى سو‌تريسنو را به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور انتخاب کرد. پس از چندى سوهارتو اعضاى کابينه جديد (۹۸-۱۹۹۳) را معرفى کرد. کابينه فعلى موسوم به کابينه ششم توسعه داراى ۴۱ عضو به شرح زير مى‌باشد: ۴ وزير هماهنگ کننده، ۲۱ وزير، ۱۳ وزير مشاور و ۳ مقام عالى‌رتبه عضو کابينه. از ميان ۴۱ عضو کابينه، ۳۷ نفر عضو مسلمان و ۳ نفر مسيحى و۱ نفر هندو مى‌باشد. همچنين ۹ نفر از اعضاء کابينه نظامى و ۲ نفر آنها زن هستند.


هر يک از وزراء هماهنگ‌کننده مسؤول هماهنگى ميان وزارت‌خانه‌هاى ذى‌ربط حوزه کارى خود هستند. وزارت‌خانه‌هاى اندونزى نيز داراى ساختار واحدى هستند که شامل پنج حيطه مختلف به شرح زير است: هدايت و رهبرى (توسط وزير)، امور ادارى (توسط دبير کل)، امور عملياتى (توسط مدير عامل)، کنترل نهادى (توسط بازرس کل) و پژوهش و توسعه (معمولاً توسط مدير کل). اين مقامات توسط وزراء مربوط مسؤوليت دارند. همچنين هر يک از بخش‌ها (غير از حوزه وزير) مى‌تواند حداکثر داراى پنج اداره يا دفتر يا مرکز باشد.


پنج وظيفه اصلى کابينه ششم توسعه به شرح زير است:


۱. تداوم، گسترش و تعميق برنامه توسعه ملى کشور با هدف افزايش خود اتکايى ملي.


۲. تقويت انضباط ملى و بهبود اصول و ضوابط لازم براى ايجاد يک دولت قوى و سالم.


۳. تحکيم ايدئولوژى و دموکراسى پانچاسيلا در حيات جامعه.


۴. اجراى سياست خارجى مستقل و فعال.


۵. برگزارى انتخابات عمومى ۱۹۹۷ به‌صورتى مستقل و آزاد.

شوراى عالى مشورتى (DPA)

طبق اصل ۱۶ قانون اساسى شوراى عالى مشورتي (DPA) موظف به بررسى و پاسخگوئى به سؤالات رئيس جمهور در زمينه مسائل مختلف کشور مى‌باشد و خود نيز مى‌تواند پيشنهادهائى را به رئيس جمهور ارائه کند. اعضاء اين شورا به پيشنهاد مجلس نمايندگان مردم و تائيد رئيس جمهور براى يک دوره پنج‌ساله انتخاب مى‌شوند. اين شورا داراى يک رئيس، چهار معاون و ۴۵ عضو است. و داراى چهار کميته دائمى به شرح زير مى‌باشد:


۱. کميته سياسي


۲. کميته اقتصادي، مالى و صنعتي


۳. کميته امور عامه


۴. کميته دفاع و امنيت