در سال ۱۹۹۱، شمار اتباع اندونزيائى مقيم خارج از کشور ۲۵۱،۳۰۷ نفر بوده است، شامل: ۱۸۴،۶۸۳ مقيم کشورهاى آسيائي، ۱۷۱۶ نفر در کشورهاى آفريقائي، ۲۳،۲۴۳ نفر در کشورهاى اروپائي، ۱۹،۳۰۵ نفر در کشورهاى قارهٔ آمريکا و بالاخره ۲۲،۳۶۰ نفر در استراليا و ديگر کشورهاى پاسيفيک. در همين زمان، شمار اتباع خارجى مقيم اندونزى ۲۳۴،۷۲۶ نفر بوده است، شامل: ۲۳۲،۹۲۴ نفر آسيائي، ۲۹۰ نفر اتباع آفريقائي، ۱۰۳ نفر استراليائي، ۱۱۴۹ نفر اروپائى و ۲۶۰ نفر آمريکائي. محل اقامت اين افراد نيز به‌شرح زير بوده است: ۸۶،۵۵۸ نفر در سوماترا، ۱۰۳،۷۵۳ نفر در جاوه، ۹۷۸۹ نفر در نوساتنگار، ۹۳۳۱ نفر در کاليمانتان، ۱۹۳۳۱ نفر در سولاوسيو بالاخره ۵۹۶۴ نفر در جزاير ملوک وايريان‌جايا. همچنين تعداد ۶۰،۶۳۹ نفر مهاجرت موقت نيز در همين زمان در سراسر اندونزى حضور داشته‌اند.