بخش صنعت موتور اصلى رشد اقتصادى اندونزى است که در دهه اخير رشد فوق‌العاده‌اى (بيش از ۳۰۰ درصد) داشته است. بر اساس آمارهاى سال ۹۳، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلى ۸/۲۰ درصد بوده است و انتظار مى‌رود در پايان برنامه ششم پنج‌ساله (سال ۱۹۹۹) اين رقم به ۱/۲۴ درصد افزايش يابد. بخش صنعت در اندونزى شامل صنايع بزرگ و متوسط و کوچک و خانگى است. سهم صنايع بزرگ و متوسط در توليدات صنعتى، به لحاظ حجم و ارزش محصولات توليدى، بيشتر است ولى صنايع کوچک و خانگى دربرگيرنده تعداد بيشترى از مشاغل مى‌باشند. در مجموع بخش صنعت در برگيرنده ۸/۶ ميليون نفر (۷/۱۰ درصد از کل نيروى کار) مى‌باشد.