اهميت استراتژيک کشور در منطقه

مجارستان به سبب واقع بودن در مرکز اروپا و نزديکى به کشورهاى پرجمعيت اروپايى و دارابودن آثار تاريخى حائز اهميت است. اين کشور به‌علت مرکزيت جغرافيايى آن همواره حرکات و جنبش‌هاى آن به سادگى در کشورهاى اطراف رسوخ کرده و بر آنها تأثيراتى گذاشته است. مجارستان چون از طريق رودخانه دانوب به درياى سياه و آب‌هاى آزاد جهان دسترسى دارد سالانه شمار بسيارى مسافر و بار از طريق اين خطوط منتقل مى‌کند. به‌علت عوامل نامساعدى از جمله دورى از آب‌هاى آزاد و بنادر عمده و کمبود انرژى و مواد خام اوليه در داخل کشور، تجارت خارجى آن همواره با مشکلاتى روبرو است. اين امر در هنگام جنگ (چنانکه در جنگ دوم جهانى چنين بود) سبب کسرى در سيستم اقتصادى آن کشور مى‌گردد.به‌علت آنکه چهار پنجم کره زمين را آب فرا گرفته و بهترين راه ارتباطى ميان کشورها آب‌ها است و به گفتهٔ درياسالار ماهان دسترسى به آب از شاخص‌هاى قدرت و اهميت يک کشور مى‌باشد در بررسى وضعيت مجارستان به دو موضوع مى‌رسيم: که اولاً عدم دسترسى به آب‌ها؛ ثانياً عدم وجود منابع انرژى و معدنى با اهميت سبب شده تا حدودى وضعيت مجارستان در چارچوب بسته‌اى از خشکى‌هايى که اطراف آن را فرا گرفته محصور گشته و امکانات رشد و توسعه وسيع نداشته باشد. همين وضعيت سبب شده که عده‌اى معتقدند که عامل اصلى سقوط رژيم‌هاى کمونيست افراطى عدم دسترسى به دريا بوده که در واقع زنگ سقوط اروپاى شرقى بوده است. (کيهان، ۲۱/۸/۶۹.) البته در موقعيت کنونى به‌علت همسايگى با اوکراين که جزو قدرت‌هاى مهم از لحاظ نظامى (به‌علت دارابودن سلاح‌هاى استراتژيک و موشک‌هاى بالستيک) به حساب مى‌آيد همچون ساير کشورهاى همسايه موقعيت خاصى دارد.

نقش تعيين کننده هر يک از عوامل جغرافيايى و منابع طبيعى

مجارستان با توجه به منابع طبيعى محدود، از لحاظ اقتصادى بيشتر با مشکل مواجه است؛ زيرا قسمت‌هايى از خاک اين کشور که سرشار از مواد معدنى بود تجزيه و به يوگسلاوى و رومانى و چکسلواکى واگذار شد. به جز خاک سياه منابع محدود ديگرى از جمله: آهن و منگنز، زغال سنگ، آلومينيوم و تا حدودى اورانيوم و بوکسيت دارد. منبع بسيار محدودى هم از نفت دارد که به‌علت قلّت مجبور به وارد کردن آن مى‌باشد و هرگاه قيمت نفت بالا رود اين کشور دچار بحران اقتصادى مى‌شود.


پس از جنگ دوم مرزهاى مجارستان در ترانسيلوانيا (Transylvania) به نفع رومانى و در نزديکى براتيسلاوا (Bratislava) به نفع چکسلواکى تغيير کرد.


مجارستان اساساً به خاطر زمين‌هاى حاصلخيزى که دارد يک کشور کشاورزى محسوب مى‌شود اما به‌علت مخدوش کردن مرز ميان صنعت و کشاورزى اين کشور داراى ۶۸% خاک مناسب که جلگه است و تنها ۲% از خاک اين مملکت بلندتر از ۴۰۰ متر مى‌باشد.