جمعيت مجارستان را مى‌توان از قرن نهم ميلادى بررسى کرد. جمعيت ابتدايى در اين کشور نيم ميليون نفر بوده است. در قرن ۱۳ ميلادى جمعيت به سه ميليون نفر مى‌رسد و در قرن ۱۵ جمعيت به ۵ ميليون نفر ارتقاء پيدا کرد. اما در قرن ۱۷ ميلادى جمعيت به ۲ ميليون رسيد. طبق اولين سرشمارى رسمى که در سال ۱۸۹۶ صورت گرفت جمعيت اين کشور پنج ميليون نفر ذکر شد.

جدول جمعيت مجارستان در سال‌هاى بعد

سال جمعيت (نفر)
۱۹۰۰ ۶،۸۵۴،۰۰۰
۱۹۴۱ ۹،۳۱۶،۰۰۰
۱۹۴۹ ۹،۲۰۴،۰۰۰
۱۹۷۳ ۱۰،۳۷۴،۰۰۰
۱۹۸۱ ۱۰،۷۱۰،۰۰۰
۱۹۸۲ ۱۰،۷۰۰،۰۰۰
۱۹۸۸ ۱۰،۶۰۴،۰۰۰


بر طبق آمارهاى داده شده حدود ۷/۲۹% از جمعيت مجارستان در شهر بوداپست و ۱/۲۹% در مناطق شهرى زندگى مى‌کنند و باقى‌ماندهٔ (۱/۴۱%) جمعيت در روستاها ساکن هستند. طبق آمار سال ۱۹۹۱ جمعيت شهرى تا ۶۳% افزايش يافته است. در سال ۱۹۸۸، از ۴ ميليون و ۸۴۴ هزار و هشتصد نفر جمعيت فعال مجارستان ۴/۷۰% در بخش دولتي، ۵/۲۳% در تعاونى‌ها و ۱/۶% در بخش خصوصى شاغل بودند. از لحاظ الگوى اقتصادى طبق آمار ۱۹۹۱، ۴/۱۸% در بخش کشاورزي. ۴/۳۷% در بخش صنعت و ۳/۴۴% در ساير رشته‌ها اشتغال داشته‌اند. (ماهنامهٔ بررسى‌هاى بازرگاني) مجارستان در سال ۱۹۸۲ بر طبق جمعيت ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ نفر، سيزدهمين کشور در اروپا بود. تراکم جمعيت در هر کيلومتر مربع ۱۱۴ نفر بوده است که طبق آمار ۱۹۹۱ اين جمعيت به ۱۱۲ نفر در هر کيلومتر مربع تقليل مى‌يابد.


در سال ۱۹۸۱ بر طبق جمعيت ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ نفرى خود پنجاه و ششمين کشور جهان از نظر جمعيت بود.


قسمت اعظم جمعيت شهرنشين مجارستان در بوداپست اقامت دارند که به ۱،۹۵۹،۰۰۰ نفر مى‌رسيده است. اما طبق آمار جمعيت فعال مجارستان، ۵۱۰،۳۰۰ نفر بوده‌اند که در رشته‌هاى مختلف زير فعاليت داشته‌اند.


۱. صنعت ۱،۸۰۶،۰۰۰
۲. ساختمانى ۳۸۵،۰۰۰
۲. ساختمانى ۳۸۵،۰۰۰
۳. کشاورزى ۱،۲۷۸،۰۰۰
۴. حمل و نقل ۳۴۹،۲۰۰
۵. بازرگانى ۷۷۲،۷۰۰


در سال ۱۹۸۳ جمعيت مجارستان حدوداً مساوى جمعيت استراليا بود، در حالى‌که از لحاظ وسعت استراليا هشتاد برابر بزرگتر از مجارستان است.


بر طبق آمار سال ۱۹۸۱ از لحاظ توزيع سنى ۲۰% جمعيت را افراد کمتر از ۱۴ سال، ۶۲% را افراد ۱۵ - ۵۹ سال و ۱۸% را نيز افراد بالاتر از ۶۰ سال تشکيل داده و متوسط عمر مردان ۵/۶۶ سال و متوسط عمر زنان ۴/۷۲ سال است. به‌همين دليل فزونى شمار زنان را به نسبت ۱۰۰۰ به ۱۰۶۴ نفر نشان مى‌دهد.