در اواخر قرن نهم جمعيتى نيم ميليونى در اين ناحيه مستقر گرديد که به ۳ ميليون نفر تا قرن ۱۳ افزايش يافت. ولى به‌دليل حمله تاتارها در (۱۲۴۱ - ۱۲۴۲) و تلفات جنگى بسيارى که به بار آمد، ميزان جمعيت در قرن پانزده دو باره به سه ميليون نفر رسيد.