مجارستان سال‌ها است که با کمبود نيروى کار به‌ويژه نيروى کار ماهر مواجه مى‌باشد. اشتغال کامل يکى از حقوق اساسى کارگران مجارى است که مورد حمايت اتحاديه‌هاى کارگرى مى‌باشد. در مورد کارگرانى که موقتاً به‌دليل ورشکستگى و يا کاهش هزينه‌هاى توليد يک کارخانه از کار بى‌کار شده باشند. مقررى بى‌کارى پرداخت مى‌شود. بخش کشاورزى در مجارستان هنوز از جمله بخش‌هايى است که نيروى کار نسبتاً بالايى را در استخدام خود دارد؛ به‌طورى‌که %۱۷/۴ از کل نيروى کار شاغل در بخش دولتى و تعاونى در سال ۱۹۸۷ در اين بخش مشغول به‌کار بودند. سهم بخش صنعت در نيروى کار طى سال ۱۹۸۷، ۶/۳۱% بوده است. بخش ساختمانى نيز که نيروى کار قابل توجهى را در استخدام داشته و در سال‌هاى اخير و به‌دنبال کاهش سرمايه‌گذارى در اين بخش شمار بسيارى از شاغلين خود را از دست داده است.


طى سال‌هاى (۸۵ - ۱۹۸۶) بسيارى از شرکت‌ها با ايجاد شوراهاى مديريتى انتخابى در جهت عدم تمرکز در مديريت اقدام نموده‌اند. قابل ذکر است که کل نيروى کار بخش دولتى در سال ۱۹۸۷، ۴ ميليون و ۵۴۹ هزار نفر بوده است که نسبت به سال ۱۹۸۱ بيش از ۹% کاهش داشته است و از سوى ديگر تعداد شاغلان بخش خصوصى در سال فوق ۲۹۶ هزار نفر بوده (%۶/۱ کل نيروى شاغل در کشور) که نسبت به سال ۱۹۸۱ بيش از ۵۶% افزايش يافته است.


در پايان ماه آگوست ۱۹۹۱، ۲۵۱،۰۰۰ نفر بى‌کار شده بودند. تنها در ماه آگوست ۳۴۲/۳۴ نفر به آن اضافه شده آمار ماه جولاى ۶۵۸/۲۱۶ نفر بود نرخ بى‌کارى ۲/۵% است. دولت به‌منظور تضمين پرداخت حق بى‌کارى ۵/۱ ميليارد فورينت از محل صندوق استخدام که ۴/۲ ميليارد فورينت در اختيار دارد به صندوق همبستگى منتقل کرد. در سال ۱۹۹۲، شمار بى‌کاران ۸۰۰ هزار نفر بوده که ۱۰% از نيروى فعال جامعه هستند و اين درصد در مقايسه با ميانگين نرخ بى‌کارى در غرب در سطح پايين‌ترى مى‌باشد ولى اين امر با توجه به‌وجود يک‌ميليون نفر که در زير خط فقر در مجارستان زندگى مى‌نمايند مشکلات بيشترى را به‌دنبال خواهد داشت. اين در حالى است که پرداخت حق بيمه بى‌کارى به هر نفر در حال حاضر بالغ بر ۶۶۴۳ فورينت است.

جدول جمعيت فعال اقتصادى (آمار بر اساس ۱۰۰۰ نفر بالاتر از ۱۵ سال در ژانويه هر سال)

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
بخش کشاورزى ۷۵۲/۲ ۵۸۸/۹ ۳۹۱/۹
بخش توليد، معدن و آب و برق ۱/۴۵۵۲ ۱/۲۸۶/۲ ۱/۱۷۱/۲
بخش عمرانى ۳۲۸/۷ ۲۷۲/۸ ۲۵۵/۸
بخش بازرگاني ۵۵۷/۸ ۵۶۴/۲ ۵۷۴/۵
بخش ترابرى و ارتباطات ۴۱۷/۵ ۳۷۲/۹ ۳۴۷/۷
بخش خدمات ۱/۱۵۷/۳ ۱/۱۵۶/۸ ۱/۲۵/۸
جمع کل ۴/۶۶۸/۷ ۴/۲۴۱/۸ ۳/۸۶۶/۹
مردان ۲/۵۴۲/۹ ۲/۲۷۶/۵ ۲/۰۹۰/۳
زنان ۲/۱۲۵/۸ ۱/۹۶۵/۳ ۱/۷۷۶/۶