در حال حاضر ۵/۹۳ درصد مردم فنلاند به زبان فنلاندى و ۳/۶ درصد به زبان سوئدى تکلم مى‌نمايند.


زبان ملى و رسمى فنلاند طبق قانون اساسي، زبان فنلاندى و سوئدى است. به همين علت کليه اسناد، نسخ و مدارک به دو زبان نوشته مى‌شوند. کليه مقامات ارشد کشور بايد قادر باشند به هر دو زبان تکلم نمايند. فيلم‌هاى تلويزيونى که از طريق تلويزيون فنلاند پخش مى‌شوند داراى زيرنويس زبان سوئدى و يا فنلاندى است.


هر دو گروه جمعيت فنلاندى و سوئدى کشور فنلاند داراى راديو و تلويزيون و روزنامه و مجله به زبان خودى هستند. اگرچه جمعيت سوئدى‌الاصل فنلاند درصد کمى از کل جمعيت اين کشور را تشکيل مى‌دهند؛ اما در بسيارى از مشاغل و پست‌هاى حساس سياسي، اقتصادي، مالى و علمى کشور حاکم‌ هستند. اين عده در نواحى غرب، جنوب غربى و جنوب فنلاند زندگى مى‌کنند.


علاوه بر زبان‌هاى ملى فوق، زبان انگليسى در اکثر نواحى جنوب، جنوب غربى و غرب کشور رواج زيادى دارد. به طورى که در هلسينکى اکثر مردم به راحتى به زبان انلگيسى تکلم مى‌نمايند و اطلاعات سياسى و اقتصادى به زبان انگليسى به وفور يافت مى‌شود.


از سوى ديگر کمتر از ۲/۰% مردم، به زبان‌هاى بومى و محلى خود صحبت مى‌کنند که زبان سامى‌ها مهم‌ترين آنها مى‌باشد. زبان فنلاندى داراى خط لاتين با الفباى مخصوص خود است.