جمهورى چک با وسعتى برابر ۷۸،۹۰۰ کيلومتر مربع (۳۰۴۴۹ مايل مربع) در مرکز اروپا واقع شده است. اين کشور محصور در خشکى که به آب‌هاى آزاد دسترسى ندارد از شمال با لهستان، از جنوب با اتريش، از غرب با آلمان و از شرق با جمهورى اسلواک همسايه است. مناطق مرزى اين کشور عمدتاً از رشته کوه‌هاى جنگلى و دره‌هاى تشکيل شده است و تنها در جنوب شرق که سرزمين‌هاى پست حد فاصل چک با کشورهاى اتريش و جمهورى اسلواک را تشکيل داده است اين استثناء وجود دارد.جمهورى چک داراى ۲۳۰۳ کيلومتر مرز بين‌المللى است که طولانى‌ترين مرزها با ۸۱۰ کيلومتر مسافت با کشور آلمان است. پس از آن لهستان با ۷۶۲ کيلومتر (۳۳% کل مرز)، اتريش با ۴۶۶ کيلومتر (۲۰% کل مرز) و اسلواک با ۲۶۵ کيلومتر (%۱۲ کل مرز) در رديف‌هاى بعدى قرار دارند. (The Czech Repubiic in Brief, P.4)


سرزمين جمهورى چک متشکل از سرزمين تاريخى بوهيميا در غرب موراويا در شرق و همچنين قسمتى از سرزمين سليزيا در نزديکى شهر اوپاوا (OPAVA) در مرز لهستان مى‌باشد.