درياچه‌ها و تالاب‌ها

تعداد درياچه‌ها در جمهورى چک که عمدتاً کوچک مى‌باشند (تا حدود ۱ هکتار) به حدود ۴۶۰ واحد مى‌رسد. از اين تعداد حدود ۳۵۰ واحد از درياچه‌هائى هستند که به‌صورت برکه‌هاى منشعب از رودخانه‌ها مى‌باشند. گروه ديگر شامل حدود ۱۰۰ درياچه کوچک با تلاقى است که عمدتاً در منطقه شوموا (Sumova)، ييزرسکى‌هورى (Jizerske Hory) و موروشنى‌هورى (Krusne Hory) واقع مى‌باشند. همچنين تعداد ۵ درياچه يخچالى در منطقه شوموا وجود دارد که بزرگترين آنها به نام چرنه‌يزرو (درياچه سياه) مى‌باشد. همچنين تعداد زيادى درياچه‌هاى مصنوعى و درياچه‌هاى سدى در اين کشور وجود دارد.


استفاده از تالاب‌ها به منظور پرورش ماهى و به‌ويژه ماهى کپور از قرن سيزدهم در اين سرزمين رايج بوده است و اوج آن به قرن شانزدهم مربوط مى‌شود. با اين شيوه مناطق آب گرفته نزديک شهرهاى ترژبن و چسکه بوديو و يتسه در بوهيماى جنوبى که به‌ويژه غير قابل استفاده در مصارف کشاورزى بودند با اين شيوه مورد استفاده بهينه قرار گرفتند. بعدها تعداد اين تالاب‌ها روبه کاهش گذاشت و در حال حاضر حدود ۲۱،۸۰۰ تالاب با مساحتى برابر ۴۱،۰۰۰ هکتار در جمهورى چک وجود دارند بزرگترين تالاب کشور در بوهيما تالاب روژمبرک (Rozmberk) ناميده مى‌شود که مساحتى برابر ۴۸۹ هکتار دارد و بزرگترين تالاب در منطقه موراويا نيست (Nesyt) و با وسعتى برابر ۳۰۰ هکتار مى‌باشد. (The Czech Republic in Brief, p. 14/15)

رودخانه‌ها

شبکه آب‌هاى داخلى و رودخانه‌اى جمهورى چک به ۳ دسته تقسيم مى‌گردند:


۱. رودخانه لابه (Labe) که به درياى شمال مى‌ريزد.


۲. منطقه آبى ادرا (ODRA) که به درياى بالتيک مى‌ريزد.


۳. منطقه زهکشى دانوب که به درياى سياه مى‌ريزد.


رودخانه لابه به‌عنوان اصلى‌ترين رودخانه چک محسوب مى‌شود. اگرچه محوريت واقعى آب‌هاى بوهيميا رودخانه ولتاوا يا (Moldav) مى‌باشد.


ولتاوا با ۴۳۰ کيلومتر طول از رودخانه لابه طويل‌تر است و در قسمت همريزگاه داراى آب بيشترى بوده و منطقه زهکشى شده آن نيز بزرگتر از لابه است. کل مناطقى که لابه و انشعابات آن شامل ولتاوا، Ohre و Jizera را تشکيل مى‌دهد ۶۵% خاک جمهورى چک را زير پوشش قرار مى‌دهد.


ODRA با انشعاب‌هاى آن شامل Opava، Ostravice و Olse از جمله کوچک‌ترين رودخانه‌هاى چک است که فقط ۹% سرزمين موراوياى شمالى و سيلزيا را مى‌پوشاند.


منطقه زهکشى دانوب ۲۶ درصد خاک جمهورى چک و اکثر خاک موراويا را پوشش مى‌دهد. دانوب به اضافه انشعابات آن شامل Becva و Deja در موراويا رهکشى شده است.

مهم‌ترين رودخانه‌هاى جمهورى چک و طول وسعت و متوسط جريان ساليانه آب آنها

نام طول به کيلومتر منطقه به کيلومتر مربع متوسط جريان آب ساليانه
به متر مکعب در ثانيه
لابه ۳۷۰ ۵۱،۳۹۱ ۳۰۸
ولتاوا ۴۳۰ ۲۸،۰۹۰ ۱۵۰
موراوا ۳۵۳ ۲۶،۵۸۰ ۱۲۰
اودرا ۱۲۰ ۵۸۳۵ ۵۶
ديا ۳۰۵ ۱۳،۴۱۹ ۴۴


طول کل آبراه‌هاى قابل کشتى‌رانى در جمهورى چک ۳۰۳ کيلومتر است. رودخانه لابه و انشعاب آن، ولتاوا، جمهورى چک را از طريق بندر هامبورگ به درياى شمال متصل مى‌کند. شهرهاى رودخانه‌اى که به‌نوعى بندر ناميده مى‌شوند در جمهورى چک عبارتند از Radotin، Kolin، Melnik، Usta nad Labem، Decin Holesovice که در کنار رودخانه‌هاى ولتاوا و لابه قرار دارند. بسيارى از رودهاى مهم اروپائى از کوهستان‌هاى چک سرچشمه گرفته و در امتداد شمال و جنوب به آب‌هاى آزاد متصل مى‌شود.