جمهورى چک از نظر جغرافيائى به ۷ منطقه تقسيم شده‌اند. اين مناطق عبارتند از:


۱. بوهيمياى مرکزى به مرکزيت شهر پراگ


۲. بوهيمياى شمالى به مرکزيت شهر کارلورى وارى


۳. بوهيمياى غربى به مرکزيت شهر پلزن


۴. بوهيمياى جنوبى به مرکزيت شهر چسکه بوديو و يتس


۵. موراوياى جنوبى به مرکزيت شهر برنو


۶. موراوياى شمالى به مرکزيت شهر استراوا


۷. بوهيمياى شرقى به مرکزيت شهر هراوتس کرالوى


کل خاک جمهورى چک نيز از دو منطقه بوهيما و موراويا - سليزيا تشکيل شده است. موراوياى شمالى يک منطقه صنعتى است. عمده معادن کشور و صنايع سنگين در اين منطقه واقع هستند. به‌دليل وجود صنايع سنگين ميزان آلودگى هوا در اين قسمت از کشور بسيار زياد است. مراکز صنعتى کشور نيز در کليه مناطق کشور پراکنده هستند و تنها منطقه فاقد مراکز بزرگ صنعتى بوهيمياى جنوبى است که عمدتاً يک منطقه کشاورزى محسوب مى‌گردد.


شهرهاى مهم جمهورى چک

شهرها نفر جمعيت
پراگ ۱،۲۱۷،۳۱۵
پلزن ۱۷۲،۳۱۸
برنو ۳۸۹،۹۰۰
استراوا ۳۳۰،۰۰۰
الموموتس ۱۰۵،۴۸۵
ليبرتس ۱۰۰،۹۶۳
هردوتس کرالوو ۱۰۰،۶۲۵
چسکه بوديو و يتسه ۹۹،۰۶۸
زلين ۸۳،۸۲۴


جمهورى چک داراى ۷ شهر بزرگ با جمعيت بالاى ۱۰۰ هزار نفر مى‌باشد که ۲۳% جمعيت کشور را شامل مى‌شود.