منبع: آمار تجارت خارجى چک تا سپتامبر ۱۹۹۶، وزارت صنعت و تجارت جمهورى چک نوامبر ۱۹۹۶ پراگ و بولتن ماهانهٔ بانک ملى چک (مرکزي) شماره ۱، ۱۹۹۷.

جهت‌گيرى تجارت خارجى چک از نظر مناطق عمده جهان

پس از سقوط کمونيسم در چکسلواکى سابق و تغيير ساختارهاى تجارت خارجى در اين کشور جهت‌گيرى تحارى اين کشور نيز دستخوش تغييرات چشمگيرى گرديد. در اين ميان از سال ۱۹۹۰ به‌بعد همه ساله ميزان مبادلات اين کشور با کشورهاى اروپاى غربى توسعه يافته است و در مقابل سهم کشورهاى شرقى و جهان سوم کاهش يافت. جدول منطقه‌اى تجارت خارجى اين کشور از سال ۹۳ به‌بعد به شکل ذيل است:

صادرات چک (برحسب درصد)

کشور ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ (۶ ماهه)
کشورهاى توسعه يافته ۵۴/۳ ۵۹/۷ ۰۶/۲ ۶۳/۸
کشورهاى عضو EU ۴۹/۴ ۵۴/۱ ۵۵/۲ ۵۹
آلمان ۲۶/۱ ۲۹/۳ ۱۳/۸ ۳۶/۶
کشورهاى در حال توسعه ۸/۵ ۷/۳ ۵/۹ ۵/۷
کشورهاى عضو CEFTA ۲۶/۴ ۲۲/۹ ۳۲/۷ ۲۲/۶
اسلواک ۲۱/۵ ۱۶/۳ ۶۱/۲ ۱۴/۳

واردات جمهورى چک (بر حسب درصد)

کشور ۹۳ ۹۴ ۹۵   ۹۶ (۶ ماهه)
کشورهاى توسعه يافته ۶۰/۷ ۶۴/۶ ۵۶/۱ ۷۰/۵
کشورهاى عضو EU ۵۲/۳ ۵۵/۷ ۶۵/۴ ۶۱/۱
آلمان ۲۵/۴ ۲۵/۴ ۵۲/۸ ۳۰/۳
کشورهاى در حال توسعه ۴/۹ ۵/۴ ۵ ۴/۹
کشورهاى عضو CEFTA ۲۱/۴ ۱۸/۵ ۷۱/۵ ۱۴/۷
اسلواک ۱۷/۵ ۱۴/۲ ۳۱/۱ ۹/۸


همانگونه که از جدول مشخص است هر سال سهم کشورهاى توسعه يافته و به‌ويژه اتحاديه اروپا و بالاخص آلمان در ميزان تجارت خارجى کشور افزايش يافته و به‌ويژه اتحاديه اروپا و بالاخص آلمان در ميزان تجارت خارجى کشور افزايش داشته و سهم کشورهاى جهان سوم روند نزولى طى نموده است.


اگرچه در سال ۹۳ جمهورى چک داراى مازاد موازنه تجارى برابر ۲،۴۰۲ ميليون کرون بود، لکن در سال‌هاى بعد به‌دليل افزايش واردات موازنه تجارت خارجى منفى گرديد به‌نحوى که در سال ۹۵ اين کسرى به بيش از ۳ ميليارد دلار رسيد. پيش‌بينى مى‌گردد که اين روند در سال ۹۶ و ۹۷ نيز ادامه داشته باشد به‌نحوى که براى سال ۹۶ کسرى معادل ۶/۵ ميليارد دلار و در سال ۹۷ کسرى حدود ۳/۵ ميليارد دلار برآورد مى‌گردد. (روزنامه F.T جمعه ۶ دسامبر ۱۹۶۶).


به علاوه مازاد موازنه پرداخت‌هاى حساب جارى اين کشور در سال ۹۳ رقمى حدود ۵۸۰ ميليون دلار بوده است. (Czech Year Book 1995, p. 954). در حالى‌که اين ميزان براى سال‌هاى ۹۵ و ۹۶ به‌ترتيب حدود ۴/۳ و ۳ ميليارد دلار کسرى برآورد گرديده است. (برنامهF.T جمعه ۶ دسامبر ۱۹۹۶).