تجارت خارجى چک با برخى کشورهاى عمده جهان (ميليون دلار)

کشور واردات صادرات
۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۳ ۹۴ ۹۵
آلمان ۳،۲۷۰ ۳،۸۱۲ ۵،۸۳۵ ۵،۳۴۳ ۷،۴۱۸ ۲،۴۴۵
اسلواک ۲،۲۴۹ ۲،۱۳۰ ۲،۴۷۲ ۴،۳۸۲ ۰۲۳۴ ۸،۶۷۲
اتريش ۱،۰۰۱ ۱،۲۰۶ ۸،۴۴۱ ۴۹۷ ۶،۱۰۱ ۰۱۱۱
روسيه ۱،۲۶۶ ۱،۲۵۱ ۰۵۸۱ ۹۶۵ ۵۵۷ ۸۹۵
ايتاليا ۶۰۵ ۷۶۹ ۵۱۲۱ ۶۵۶ ۶۳۲ ۸۷۶
لهستان ۳۲۳ ۴۲۵ ۰۴۶ ۰۶۳ ۵۵۰ ۱۲۹
فرانسه ۳۹۴ ۵۴۸ ۵۸۸ ۳۵۲ ۳۶۵ ۸۲۴
انگليس ۳۴۸ ۴۵۳ ۳۶۶ ۲۹۳ ۴۰۲ ۷۸۳
آمريکا ۳۸۶ ۵۰۷ ۹۶۷ ۷۳۲ ۳۰۹ ۵۰۳
هلند ۳۶۰ ۴۳۹ ۴۹۵ ۵۱۳ ۳۷۳ ۴۵۴
مجارستان ۱۷۵ ۱۷۱ ۶۰۲ ۶۹۲ ۳۷۸ ۵۵۳
سوئيس ۲۸۸ ۳۳۵ ۱۴۴ ۴۵۱ ۱۹۵ ۶۲۲
بلژيک ۲۰۴ ۳۰۳ ۷۱۴ ۶۷۱ ۲۰۹ ۹۵۲
ژاپن ۲۲۴ ۳۰۳ ۵۶۳ ۶۶ ۹۰ ۵۸
سوئد ۱۴۴ ۲۰۵ ۹۰۳ ۶۸ ۱۰۹ ۳۴۱
اسپانيا ۹۸ ۱۵۹ ۷۵۲ ۹۵۱ ۱۳۳ ۰۵۱
اوکراين ۱۱۶ ۱۱۳ ۹۹۱ ۸۹ ۱۳۷ ۴۰۲

واردات و صادرات در نه ماهه ۹۶ (Buiness Central Europe April 1997, p.18)

کشور واردات صادرات
آلمان ۶،۱۴۱ ۵،۹۳۵
اسلواک ۱،۹۸۴ ۲،۳۱۹
اسلواک ۱،۹۸۴ ۲،۳۱۹
اتريش ۱،۲۰۵ ۱،۰۵۶
روسيه ۱،۴۸۱ ۵۱۱
ايتاليا ۱،۱۸۹ ۵۳۰
لهستان ۵۷۹ ۸۶۹
فرانسه ۸۷۱ ۴۷۳
انگليس ۷۸۳ ۴۱۷
آمريکا ۶۷۴ ۳۳۹
هلند ۴۶۸ ۳۴۹
مجارستان ۱۹۲ ۲۷۹
سوئيس ۳۷۴ ۱۹۲
بلژيک ۳۶۷ ۲۵۰
ژاپن ۳۳۵ ۷۱
سوئد ۳۴۷ ۱۲۱
اسپانيا ۲۵۲ ۱۲۳
اوکراين ۱۳۴ ۱۶۸