قانون‌اساسى ۱۹۶۰ تصريح کرده است که بايد ۵۰ نماينده (۷۰% يا ۳۵ نفر از جامعهٔ يونانى‌نشين قبرس) و (۳۰% يا ۱۵ نفر از جامعهٔ ترک‌نشين قبرس) انتخاب شوند. طبق قانون‌اساسى ويژه‌اى در حال حاضر شمار نمايندگان به ۸۰ نفر افزايش يافته و نمايندگان به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند (مواد ۶۲ و ۶۵) طبق قانون اساسى ۱۹۶۰ رئيس مجلس بايد توسط نمايندگان يونانى و معاون رئيس مجلس توسط نمايندگان ترک انتخاب گردند و در زمان غيبت يا عدم صلاحيت رئيس يا معاون مجلس وظايف آنها توسط بزرگترين و ارشدترين نمايندهٔ مجلس انجام خواهد شد (مادهٔ ۷۲). براى تصويب قوانين و تصميمات رأى اکثريت لازم مى‌باشد (مادهٔ ۷۸). قدرت قانونگذارى درقبرس توسط مجلس اجراء و اعمال مى‌گردد و وزيران دولت نيز حق دارند. رئيس‌جمهور و معاون وى حق دارند در خصوص هرگونه قانونى که در مجلس تصويب مى‌شود و مربوط به امور سياست خارجي، دفاعى و امنيتى مى‌باشد، اعمال نظر بنمايند.


رئيس‌جمهور و معاون وى حق بازگرداندن لايحه از مجلس را دارند، مجلس بايد در خصوص هر موضوعى که به آن ارجاع مى‌شود در مدت ۵ روز و در خصوص امور مالى در مدت ۳۰ روز حکم صادر کند. مجلس مى‌تواند خود را منحل نمايد وليکن قبل از اتمام کار بايد روز انتخابات بعدى را اعلام و اين انتخابات نبايد کمتر از ۳۰ روز و بيشتر از ۴۰ روز، از روزى که مجلس منحل مى‌شود انجام پذيرد.


به دنبال تجديدنظر در قانون‌اساسى در سال ۱۹۸۵ تعداد نمايندگان مجلس به ۸۰ نفر افزايش يافت (۵۶ کرسى براى نمايندگان يونانى و ۲۴ کرسى براى نمايندگان ترک‌ها)، مارونى‌ها، ارامنه، لاتينى‌ها بدون حق رأى حق شرکت در مجلس را دارند.

جدول ميزان نمايندگان شهرهاى مختلف قبرس

نيکوزيا ۲۱ کرسى
ليماسول ۱۲ کرسى
فاماگوستا ۱۱ کرسى
لارناکا ۵ کرسى
پافوس ۴ کرسى
کايرنيا ۳ کرسى


هر نماينده مى‌تواند از طريق احزاب يا مستقلاً در انتخابات شرکت نمايد. جلسات منظم مجلس از ماه سپتامبر آغاز و تا ژولاى به طول مى‌انجامد و هفته‌اى يک روز و معمولاً پنج‌شنبه‌ها جلسه‌هاى مجلس برگزار مى‌شود. مجلس وقتى حداقل يک سوم اعضاء حاضر باشند تشکيل جلسه مى‌دهد و تصميمات و قوانين بايد حداقل به تصويب اکثريت ساده برسد.

موضوعات جلسات عادى مجلس

- قانونگذارى

- معرفى اسناد

- سؤال و جواب نمايندگان

- موضوعات مطروحهٔ نمايندگان

انتخابات مجلس

تا به‌حال ۶ دور انتخابات مجلس برگزار شده است (در سال‌هاى ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۶، ۱۹۸۱، ۱۹۸۵، ۱۹۹۱).