معاهدهٔ زوريخ چارچوب قدرت اجرائى جمهورى قبرس را معين و مشخص نموده است. در زمان غيبت رئيس‌جمهور و يا عدم صلاحيت وي، رئيس مجلس مى‌تواند جايگزين وى گردد و اگر معاون رئيس‌جمهور غيبت داشته باشد و يا صلاحيت نداشته باشد معاون رئيس مجلس که ترک است مى‌تواند جايگزين وى گردد و همان نقش را به‌جاى وى ايفاء نمايد. معاهدهٔ زوريخ تصريح کرده است که رئيس‌جمهور يونانى مى‌تواند ۷ وزير و معاون وى مى‌تواند ۳ وزير را برگزينند. البته در خصوص اينکه آيا معاون رئيس‌جمهور در برابر ۳ وزير منتخب خود مسئول مى‌باشد يا خير، در کميسيون مشترک قانون‌اساسى بحث طولانى و سختى شد و بالاخره کميسيون موافقت کرد که رئيس‌جمهور بايد به‌عنوان رئيس دولت در برابر تمام وزراء کابينه مسئول باشد.


سيستم انتخاباتى در قبرس به‌صورت رجوع به آراء مردم مى‌باشد و رئيس‌جمهور و کليهٔ نمايندگان مجلس قبرس با رأى مردم انتخاب مى‌شوند.

اختيارات رئيس‌جمهور

- امضاء اعتبارنامهٔ سفرا

- اعطاء افتخارات و نشان‌هاى افتخار

- نمايندهٔ جمهورى قبرس در تمام موقعيت‌هاى رسمى (مادهٔ ۳۷)

- معاون وى مى‌تواند در اجلاس‌ها نمايندهٔ رسمى باشد (مادهٔ ۳۹)

- حق تهيهٔ دستور کار براى تشکيل هيئت وزيران (مادهٔ ۵۵)

- رياست اجلاس‌ها هيئت وزيران (مادهٔ ۵۶)

- کاهش يا افزايش نيروهاى مسلح

- تصميمات شوراى وزيران بايد با رأى رئيس‌جمهور و معاون وى همراه باشد

- دستورالعمل‌هاى عمومى و سياست‌هاى کلى

- تقديم لايحه به مجلس

- ارجاع مسائل مربوط به بودجه به مجلس

- حق بازگرداندن لايحه و طرح پيشنهادى به مجلس (مادهٔ ۵۱)

- هميارى در تمام سرويس‌هاى عمومى

- حق رأى نهائى در خصوص مسائل روابط خارجي، دفاعى و امنيتى (مادهٔ ۵۰)


رئيس‌جمهور به مدت ۵ سال انتخاب مى‌گردد و رئيس‌جمهور مى‌تواند وزيران کابينه را از بيرون از مجلس انتخاب نمايد و اگر از مجلس انتخاب نمايد نمايندهٔ مزبور بايد کليهٔ اختيارات نمايندگى خود را رها کند.

انتخابات رياست جمهورى

اولين دور انتخابات رياست جمهورى قبرس در دسامبر ۱۹۵۹ قبل از استقلال انجام شد و ماکاريوس به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد. در سال ۱۹۶۴ انتخابات رياست جمهورى به‌دليل وجود بحران برگزار نشد و در فوريهٔ ۱۹۶۸ ماکاريوس دوباره به رياست جمهورى قبرس برگزيده شد، در سال ۱۹۷۳ ماکاريوس انتخاب گرديد و بعد از مرگ وى در سال ۱۹۷۷ رئيس مجلس اسپيروس کيپريانو موقتاً وظايف وى را به‌دست گرفت. در آگوست ۱۹۷۷ کپريانو در انتخابات به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب گرديد. در ۱۳ فوريه ۱۹۸۳ کيپريانو توسط احزاب دموکراتيک و حزب آکل حمايت و دوباره به رياست جمهورى قبرس انتخاب شد.


در فوريهٔ ۱۹۸۸ جرج واسيليو به‌عنوان رئيس‌جمهور قبرس برگزيده شد. در ۱۴ فوريه ۱۹۹۳ گلافکوس کلريديس يکى از سياستمداران برجستهٔ قبرس بر رقيب خود پيشى گرفت و به رياست جمهورى قبرس دست يافت.

قسمتها و وظايف وزارتخانه ها

وزير امور خارجه

- نظارت بر کار نمايندگى‌هاى خارجى مقيم

- سرويس‌دهى براى نمايندگى‌هاى قبرس در خارج از کشور

وزير کشور

- ادارات محلى

- سرويس‌هاى آتش‌نشانى

- برنامه‌ريزى شهرى و خانه‌سازى

- سرزمين‌ها و حومهٔ شهرها

- مهاجرت

- ثبت احوال و اسناد

- دفاع اجتماعى

- سرويس‌هاى تفريحى

- ادارهٔ اطلاعات و مطبوعات

وزير مالى

- خزانه

- عوارض گمرکى و ماليات‌هاى غير مستقيم

- ادارهٔ درآمدهاى مالياتى

- آمار و پژوهش

- مغازه‌ها

- ادارات عمومى و خصوصى

- ادارهٔ نشر دولتى

- سرويس‌‌هاى اصلاح اطلاعاتى

وزير دفاع

- ارتش قبرس

- گارد ملى

وزير ارتباطات

- کارهاى عمومى

- آثار باستانى

- هواپيماسازى

- کشتى‌سازى

- حمل و نقل جزيره

- سرويس‌هاى الکترونيکى

وزير آموزش و پرورش

- تحصيلات عالى (دانشگاه‌ها)

- دبيرستان‌ها

- سرويس‌هاى تکنيکى و مراکز حرفه‌اى

- مرکز تحقيقات علوم

- سرويس‌هاى فرهنگى

وزير صنعت و تجارت

- تجارت

- صنعت

- معادن

وزير کشاورزى و منابع طبيعى

- کشاورزى

- حيوانات

- جنگل

- آب

- سرويس‌هاى هواشناسى

- مؤسسهٔ تحقيقات کشاورزى

- مؤسسهٔ ماهيگيرى

وزير کار و ورزش

- کار

- سرويس‌هاى اجتماعى

- سرويس‌هاى بهبود اجتماعى

- مرکز بهره‌ورى

- مؤسسهٔ تکنيکى عالى

- هتل‌سازى

- مراکز معلولين

- مراکز ورزشى

وزير دادگسترى

- پليس

- زندان‌ها

- آرشيو کشور

- سرويس‌هاى افراد گمشده

- سرويس‌هاى امور انسانى

- مرکز دائمى حقوق زنان

- مرکز جوانان

وزير بهداشت

- سرويس‌هاى بهداشت عمومى و پزشکى

- سرويس‌هاى بهداشتى

- سرويس‌هاى دندانپزشکى

- سرويس‌هاى داروسازى

- آزمايشگاه‌ عمومى