نزديک به ۸۵% از کارگران در قبرس تحت لواى اتحاديه‌هاى کارگرى سازماندهى شده‌اند. اکثريت کارگران سازماندهى شده عضو يکى از دو کنفدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى فدراسيون سراسرى کارگران و کنفدراسيون کارگران قبرس مى‌باشند.

PEO

فدراسيون سراسرى کارگران. اين حزب داراى ۷۲ هزار نفر عضو مى‌باشد و در سال ۱۹۴۱ تأسيس شده است و عضو فدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى کارگرى مى‌باشد.

اتحاديه‌هاى کارگرى وابسته به PEO

- (Cyprus Hotels & Catering Establishment Employees Trade- Union): اين اتحاديه حدود ۶۲۳۳ نفر عضو دارد و در سال ۱۹۸۵ تأسيس شده است و عضو اتحاديه‌هاى بين‌المللى کارگرى (امور مربوط به هتل و صنعت هتل‌داري) مى‌باشد.


- (Pancyprian Government & Military Workers Trade Union): اين اتحاديه ۵۴۴۵ نفر عضو دارد و عضو اتحاديهٔ بين‌المللى کارگرى مى‌باشد.


- (Pancyprian Transport. Port Seamen & General Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۳۱۳۳ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Commercial & Industrial Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۷۳۶۵ نفر عضو دارد و عضو اتحاديهٔ کارگرى بين‌المللى بخش بازرگانى مى‌باشد.


- (Cyprus Metal Workers, Mechanics & Electricians Trade- Union): تعداد ۴۷۱۰ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Clothing & Footwear Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۹۸۵۸ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Building, Wood, Miners & General Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۲۰،۶۹۵ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Press & Printing Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۶۷۸ نفر عضو دارد.

SEK

کنفدراسيون کارگران قبرس که حدود ۵۱،۶۸۱ نفر عضو دارد و در سال ۱۹۴۳ تشکيل شده است و عضو اتحاديه‌هاى بين‌المللى کارگرى (CTUC ،ETUC، (ICFTU مى‌باشد.

اتحاديه‌هاى کارگرى وابسته به SEK

Seeyolpme Letoh & Lairtsudni Fo Noitaredef -
Sedart Deilla & Srenim, Srekrow Noitcurtsnoc Fo Noitaredef -
Seeyolpme Laicremmoc Fo Noitaredef -
Srekrow Larutlucirga & Muelortep, tropsnart Fo Noitaredef -
Srekrow Secivres Cilbup & Yratilim, Tnemrevog Fo Noitaredef -
Seeyolpme Tnemnrevog Imes Fo Noitaredef -
اتحاديه‌هاى کارگرى مستقل Oelmek, Etyk, Poed, Pasidi, Deok, Poas
اتحاديه‌هاى کشاورزى Pek, Eka, Agrotiko, Oebk, Kebe