در خصوص نحوهٔ شکل‌گيرى ارادهٔ سياسى در قبرس بايد اذعان نمود که گرچه در مورد تمام مسائل و موارد مهم و قابل توجه، شوراى وزيران، پارلمان و شوراى ملى قبرس که متشکل از دولت، رهبران احزاب قانونى قبرس و ديگر مقامات درجه اول مى‌باشد، بحث و اظهارنظر مى‌نمايند وليکن در خصوص مسائل سياست خارجي، دفاعى و امنيتى شخص رئيس‌جمهور مسئول و داراى حق رأى نهائى مى‌باشد.

گروه‌هاى ذينفع

از جمله گروه‌هاى ذينفع در قبرس اتحاديه‌هاى تجارى و اقتصادى مى‌باشند که نفوذ و تسلط زيادى بر منابع و امکانات موجود در قبرس دارند و به نحو غير مستقيم در خصوص مسائل داخلى وارد عمل مى‌شوند و بر نحوهٔ شکل‌گيرى قوانين و دستورات اثر مى‌گذارند.

نهادهاى سياسى

احزاب سياسى در بخش يونانى‌نشين قبرس

ADISOK) Ananeotiko Dimokratiko Sosialistiko Kinima .۱): اين حزب در سال ۱۹۹۰ تأسيس شد، اين حزب قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد در خصوص حل مسئلهٔ قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب ميخائيل پاپاپترو مى‌باشد.


۲. AKEL) Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou): اين حزب در سال ۱۹۴۱ به‌وجود آمد و پيرو اهداف حزب کمونيست قبرس مى‌باشد و بيش از ۱۴ هزار عضو دارد. دبير کل اين حزب دميتريس کريستوفياس مى‌باشد.


۳. DIKO) Dimokratiko Komma): اين حزب در سال ۱۹۷۶ تأسيس شد و در خصوص حل مسئلهٔ قبرس از قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب اسپيروس کيپريانو مى‌باشد.


۴. DISY) Dimokratikos Syagermos): اين حزب در سال ۱۹۷۶ تأسيس شد، اين حزب خواهان مداخلهٔ بيشتر غرب در حل مسئله قبرس مى‌باشد، اين حزب بيش از ۱۰ هزار عضو دارد. رهبر اين حزب گلافکوس کلريديس مى‌باشد.


۵. EDEK) Ethnki Dimokratiki Enosi Kyprou- Socialistiko Komma) (اتحاديهٔ دمکراتيک ملى قبرس - حزب سوسياليست): اين حزب در سال ۱۹۶۹ تأسيس شد و از استقلال، عدم تعهد، يکپارچگي، غير نظامى کردن قبرس و بنا گذاردن سوسياليسم در قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب دکتر واسوس ليساريديس مى‌باشد.


۶. Komma Philelftheron (حزب ليبرال): اين حزب در سال ۱۹۸۹ تأسيس شد، اين حزب از قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد در خصوص حل مسئله قبرس حمايت مى‌کند و رهبر اين حزب آقاى نيکوس ا.رولانديس مى‌باشد.


۷. PAKOP (حزب پناهنده): اين حزب در سال ۱۹۹۱ تأسيس شده است.

احزاب سياسى در بخش ترک‌نشين قبرس

۱. CTP) Cumhuriyetci Turk Partisi): اين حزب در سال ۱۹۷۰ تأسيس شده است و به اصول سوسياليسم و عقايد ضد امپرياليستى معتقد است و در تمام شهرهاى بخش شمالى قبرس فعال است، رهبر اين حزب عسگر اوزگور و دبير کل آن طلعت اوسار مى‌باشد.


۲. DMP) Demokratik Mucadele Partisi): اين حزب در سال ۱۹۹۰ تأسيس شده است.


۳. DP) Demokrat Parti): اين حزب در سال ۱۹۹۲ تأسيس شده است و رهبر اين حزب هکل آتون مى‌باشد.


۴. HDP) HurDemokrat Partisi): اين حزب در سال ۱۹۹۱ تأسيس شده است و رهبر اين حزب عصمت کوتاک مى‌باشد.


۵. SDP) Sosyal Demokrat Partisi): رهبر اين حزب ارگون وهبى مى‌باشد.


۶. TKP) Toplumcu Kurtulus Partisi): اين حزب در سال ۱۹۷۶ به‌وجود آمد و معتقد به اصول سوسياليسم و حل مسئلهٔ قبرس و عدم تعهد مى‌باشد. رهبر اين حزب مصطفى آکينجى و دبير کل آن اردال لورچ مى‌باشند.


۷. UBP) ULusal Birlik Partisi): اين حزب در سال ۱۹۷۵ تأسيس شده است و داراى گرايش‌هاى دست‌راستى است و به عقايد آتاتورک گرايش دارد و از راه‌حل مسالمت‌آميز و سيستم دو منطقه‌اى و دو جامعه‌اى قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب دکتر درويش اروغلو مى‌باشد.


۸. YDP) Yeni Dogus Partisi): اين حزب در سال ۱۹۸۴ تأسيس شده است و گرايش‌هاى دست‌راستى دارد و به اقتصاد مختلط معتقد است. رهبر اين حزب على اوزکان آتنيشک مى‌باشد.


۹. YKP) Yeni Kibris Partisi): اين حزب در سال ۱۹۸۹ تأسيس شده است و رهبر اين حزب آلپى دوردوران مى‌باشد.

سنديکاها و ...

نزديک به ۸۵% از کارگران در قبرس تحت لواى اتحاديه‌هاى کارگرى سازماندهى شده‌اند. اکثريت کارگران سازماندهى شده عضو يکى از دو کنفدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى فدراسيون سراسرى کارگران و کنفدراسيون کارگران قبرس مى‌باشند.

PEO

فدراسيون سراسرى کارگران. اين حزب داراى ۷۲ هزار نفر عضو مى‌باشد و در سال ۱۹۴۱ تأسيس شده است و عضو فدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى کارگرى مى‌باشد.

اتحاديه‌هاى کارگرى وابسته به PEO

- (Cyprus Hotels & Catering Establishment Employees Trade- Union): اين اتحاديه حدود ۶۲۳۳ نفر عضو دارد و در سال ۱۹۸۵ تأسيس شده است و عضو اتحاديه‌هاى بين‌المللى کارگرى (امور مربوط به هتل و صنعت هتل‌داري) مى‌باشد.


- (Pancyprian Government & Military Workers Trade Union): اين اتحاديه ۵۴۴۵ نفر عضو دارد و عضو اتحاديهٔ بين‌المللى کارگرى مى‌باشد.


- (Pancyprian Transport. Port Seamen & General Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۳۱۳۳ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Commercial & Industrial Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۷۳۶۵ نفر عضو دارد و عضو اتحاديهٔ کارگرى بين‌المللى بخش بازرگانى مى‌باشد.


- (Cyprus Metal Workers, Mechanics & Electricians Trade- Union): تعداد ۴۷۱۰ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Clothing & Footwear Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۹۸۵۸ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Building, Wood, Miners & General Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۲۰،۶۹۵ نفر عضو دارد.


- (Cyprus Press & Printing Workers Trade- Union): اين اتحاديه ۶۷۸ نفر عضو دارد.

SEK

کنفدراسيون کارگران قبرس که حدود ۵۱،۶۸۱ نفر عضو دارد و در سال ۱۹۴۳ تشکيل شده است و عضو اتحاديه‌هاى بين‌المللى کارگرى (CTUC ،ETUC، (ICFTU مى‌باشد.

اتحاديه‌هاى کارگرى وابسته به SEK

Seeyolpme Letoh & Lairtsudni Fo Noitaredef -
Sedart Deilla & Srenim, Srekrow Noitcurtsnoc Fo Noitaredef -
Seeyolpme Laicremmoc Fo Noitaredef -
Srekrow Larutlucirga & Muelortep, tropsnart Fo Noitaredef -
Srekrow Secivres Cilbup & Yratilim, Tnemrevog Fo Noitaredef -
Seeyolpme Tnemnrevog Imes Fo Noitaredef -
اتحاديه‌هاى کارگرى مستقل Oelmek, Etyk, Poed, Pasidi, Deok, Poas
اتحاديه‌هاى کشاورزى Pek, Eka, Agrotiko, Oebk, Kebe