دولت جمهورى کرواسى بالاترين ارگان قوه مجريه در کشور است و اداره کليه ارگان‌هاى اجرائى کشور به‌غير از ارگان‌هائى که برطبق قانون‌اساسى و قوانين ديگر جزء اختيارات رياست‌جمهورى است، را در دست دارد. دولت در مقابل رئيس‌جمهور و نمايندگان پارلمان جوابگو مى‌باشد. رئيس، معاونان و اعضاء هيئت دولت مشترکاً جوابگوى تصميماتى که دولت اتخاذ مى‌کند. بوده و شخصاً هم جوابگوى اعمال خود در حيطه کارى آنها مى‌باشند. دولت کرواسى وظايفى که طبق قانون‌اساسى و قوانين ديگر به آن مربوط مى‌شود را از طريق وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه انجام مى‌دهد. به‌موجب قانون، ساختار دستگاه‌هاى اجرائى در سيستم قوه مجريه تعيين شده است.


جهت کارهاى تخصصى و ديگر اعمال که نياز به استقلال کارى و کادر ويژه‌اى هست، اداراتى مستقل و دولتى به‌وجود آمده‌اند (انستيتوهاى دولتي). با توجه به قانون‌اساسى و قوانين موجود ديگر، دولت به‌طور مستقل کار و سازماندهى درونى خود را و همچنين حدود اختيارات کارمندان را تعيين مى‌کند. دولت متشکل از نخست‌وزير، معاونان او، وزراء و ديگر اعضاء آن است. قبل از شروع کار، نخست‌وزير و اعضاء دولت در برابر رئيس‌جمهور و پارلمان سوگند ياد مى‌کنند. دولت بخش‌نامه‌هائى صادر مى‌کند که همگام با قانون‌اساسى و ديگر قانون‌ها باشد، قوانين و بودجه کشورى را پيشنهاد مى‌کند، همچنين قوانين و ديگر کارهائى را که پارلمان به‌عهده او بسپارد، انجام مى‌دهد. ساختار دولت براساس قانون سال ۱۹۹۳، متشکل از نخست‌وزير، معاون امور داخلي، معاون امور خارجي، معاون امور اقتصادي، معاون مشاغل عمومى و دبير دولت تعيين شده است.


نخست وزيران کرواسى از اولين انتخابات چندحزبى تا به‌حال بدين شرح بوده است:


- استپان مسيچ ۳۰ مى ۱۹۹۰ تا ۲۴ اوت ۱۹۹۰

- يوسيپ مانوليچ ۲۴ اوت ۱۹۹۰ تا ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۱

- يوسيپ مانوليچ ۲۴ اوت ۱۹۹۰ تا ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۱

- فرانيو گريگوريچ ۱۷ ژانويه ۱۹۹۱ تا ۱۲ اوت ۱۹۹۲

- هرويه شارينيچ ۱۲ اوت ۱۹۹۲ تا ۳ آوريل ۱۹۹۳

- نيکيتسا والنتيچ از ۳ آوريل ۱۹۹۲ تا ۶ نوامبر ۱۹۹۵

- زلاتکو ماتشا از ۶ نوامبر ۱۹۹۵

وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌هاى دولت کرواسى عبارتند از: وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دارائي، وزارت بهداري، وزارت برنامه و بودجه، وزارت دادگستري، وزارت توريسم، وزارت آموزش عالى و تکنولوژي، وزارت اقتصاد، وزارت تأسيسات و حفظ محيط زيست، وزارت امور دريائي، راه و ارتباطات، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشاورزى و جنگلداري، وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش، وزراء مشاور.

ادارات دولتى

علاوه بر وزارتخانه‌هاى ياد شده ادارات و مؤسسات دولتى نيز براى انجام برخى امور تشکيل شده است که عبارتند از:


- اداره قانونگذارى دولت کرواسي

- اداره روابط عمومى دولت کرواسي

- اداره استرداد اموال و دارائى‌هاى کرواسي

- اداره کارهاى عمومى و تشريفات کرواسي

- اداره تقسيم دارائى‌هاى (يوگسلاوى سابق)

- اداره مرزهاى کشور

- اداره نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل و هيئت ناظران جامعه مشترک اروپا

- اداره رانده‌شدگان و جنگ‌زدگان

- اداره روابط بين قومي

- اداره اقتصاد، تحول و بازسازى شرکت‌هاى عمومي

- اداره قربانيان جنگ

- اداره سرمايه‌گذارى‌هاى عمومي

- آژانس استفاده مناسب و ذخيرهٔ ارزي

مؤسسه‌هاى دولتى

- مؤسسه هواشناسى کشور

- مؤسسه ثبت امتياز کشور

- مؤسسه بررسى اقتصاد کلان و پيش‌بينى‌هاى اقتصادي

- مؤسسه استاندارد کشور

- مؤسسه آمار کشور