قوه قضائيه توسط دادگاه‌هاى مستقل از دولت، براساس قانون‌اساسى و قوانين ديگر قضاوت مى‌کند. ديوان‌عالى کشور که به‌عنوان عالى‌ترين مرجع قضائى است، تضمين‌کننده اعمال قانون به‌طور يکسان براى تمام مردم کشور است. ساختار، اختيارات و روش کار دادگاه‌ها و سيستم وکالتى را قانون تعيين مى‌نمايد. محاکمه‌ها علنى و رأى دادگاه به‌نام جمهورى کرواسى قرائت مى‌شود. کار قضاوت دائمى است اما قاضى به‌دلايل ذيل از کار برکنار مى‌شود: ۱. به مدت طولانى نتواند وظيفه خود را انجام دهد. ۲. در صورتى‌که شخصاً درخواست نمايد. ۳. در صورت ارتکاب کار خلاف و تخلف انضباطى شديد.


در جمهورى کرواسى دادگاه شهرستان، دادگاه ناحيه‌اي، دادگاه تجارى و دادگاه ادارى وجود دارد.

دادگاه قانون‌اساسى

دادگاه قانون‌اساسى از ۱۱ قاضى تشکيل شده که همگى توسط مجلس نمايندگان و بنا به پيشنهاد مجلس ايالتى براى مدت ۸ سال، از ميان حقوقدانان برجسته، قضات، وکلاى معروف و يا پروفسورهاى دانشگاهى رشته حقوق انتخاب مى‌شوند. قضات اين داده نبايد شغل ديگرى داشته باشند و از مصونيتى شبيه نمايندگان پارلمان برخوردار هستند. اين دادگاه قوانين مصوب را با قانون‌اساسى تطبيق مى‌کند. از بندهاى موجود قانون‌اساسى در مورد حقوق بشر و مردم کشور حمايت مى‌نمايد، اختلافات بين قوه‌هاى قضائيه، مجريه و مقننه را حل مى‌کند، در مورد مسئوليت‌هاى رئيس‌جمهورى تصميم ‌مى‌گيرد، بر اعمال و قانونى بودن کار گروه‌هاى سياسى نظارت مى‌کند و در صورت نياز مى‌تواند کار آنها را ممنوع نمايد، براساس قانون‌اساسى انتخاب و رفراندوم‌ها را نظارت مى‌کند، مسائل و دعواهاى انتخاباتى که در حيطه دادگاه‌هاى معمولى نمى‌باشند را حل، و اعمال ديگرى را که طبق قانون‌اساسى برعهده آن است، انجام مى‌دهد.