مجارستان تنها همسايه‌اى است که روابط سياسى و اقتصادى خوبى با کرواسى دارد. با اين حال در اوايل تابستان سال ۱۳۷۴ شايعاتى مبنى بر اختلاف بين دو کشور در ارتباط با توافق اواخر دهه ۱۹۸۰ مجارستان و يوگسلاوى مبنى بر تنظيم و بهره‌بردارى از آب رودخانه دراوا در زمينه توليد برق، منتشر گرديد. رودخانه دراوا که شاخه‌اى از رودخانه دانوب است، حدود ۱۵۰ کيلومتر از مرز مشترک کرواسى و مجارستان از تشکيل مى‌دهد. شايع شده بود که کرواسى به‌دليل کمبود شديد انرژى برق در شمال کشور، درصدد ايجاد سدى مشترک بر روى اين رودخانه است. ولى اين امر مجارستان را با مشکلات عديده‌اى در زمينه کشاورزى در حوزه دانوب مواجه خواهد ساخت. بنابراين طبيعى است که مجارستان نسبت به اين مسئله واکنش نشان خواهد داد و در صورت پافشارى کرواسى بر اين موضوع، احتمال افزايش اختلافات ميان دو کشور نيز تقويت مى‌گردد. مع‌الوصف کرواسى نيز با وقوف بر لزوم حفظ روابط خوب خود با مجارستان به لحاظ امتيازات اقتصادى و همچنين مسائل مربوط به اسلاونى شرقي، ظرف يک سال گذشته از انجام اقدامى که موجب برانگيختن حساسيت مجارستان گردد، خوددارى نموده و در راستاى تسهيل سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى مجارى در شهرهاى مختلف کرواسى و تقويت هر چه بيشتر مناسبات فى‌مابين گام برداشته است.