طى سال ۱۹۹۲ در کرواسى ۲۱۸۴ شرکت پايه‌گذارى شده است که سهم خارجى‌ها ۶۱۷،۳۷۷،۵۲۳ مارک آلمان است. بيشتر شرکت‌هاى جديد را افرادى از ايتاليا با ۳۴۲ شرکت (۶۶/۱۵ درصد از کل)، آلمان - ۳۴۰ شرکت (۵۷/۱۵ درصد از کل)، اتريش - ۲۱۵ شرکت (۸۹/۹ درصد از کل) تأسيس و يا در آن سرمايه‌گذارى کرده‌اند. ديگر کشورها نيز سرمايه‌گذارى اندکى کرده‌اند. با وجودى که ايتاليا از لحاظ تعداد شرکت‌هاى تأسيس شده در مقام اول قرار دارد، از لحاظ مقدار سرمايه‌‌گذارى مقام چهارم را دارا است. بيشترين سرمايه خارجى را افرادى از آلمان به ميزان ۲۳۲،۰۵۴،۹۹۳ مارک واريز کرده‌اند (۵۹/۳۷ درصد از کل سرمايه واريز شده)، سوئيس به ميزان ۷۵،۹۴۸،۳۸۸ مارک (۳/۱۲ درصد)، اتريشى‌ها ۶۰،۳۹۱،۱۵۹ مارک (۷۹/۹ درصد)، و ايتاليا با ۲۳،۶۳۱،۳۴۲ (۸۳/۳ درصد).


براساس آمار تعداد شرکت‌هاى پايه‌گذارى شده، بيشترين شرکت‌هاى ايجاد شده مختلط با تعداد ۱۱۰۱ شرکت (۴/۵۰ درصد) مى‌باشد و شرکت‌هاى تک مالکيتى ۹۶۸ (۳/۴۴ درصد)، و شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى مشترک ۱۱۵ شرکت (۳/۵ درصد) در رديف بعدى‌ هستند.


برابر ارزش سرمايه خارجى واريز شده، بيشترين سرمايه به ترتيب در شرکت‌هاى مختلط (۶/۴۲ درصد)، سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک (۳۱ درصد) و شرکت‌هاى تک‌مالکيتى است و ارزش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى آنها ۲۵ درصد از کل را تشکيل مى‌دهند. کيفيت سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى مى‌تواند به‌صورت سرمايه‌گذارى پولى (ارز خارجى و يا پول رايج کشور) و يا به شکل تجهيزات باشد. از کل سرمايه‌هاى واگذار شده، ۸۸/۶۷ درصد به شکل تجهيزات (۹/۴ ميليون مارک)، و ۱۲/۳۱ درصد به صورت نقدى (۱۹۸ ميليون مارک) سرمايه‌گذارى شده است.


در کرواسى همچنين ۸۴۶ شرکت جديد وجود دارد که افرادى از جمهورى‌هاى سابق يوگسلاوى با سرمايه ۳۸ ميليون و ۲۷۵ هزار مارک آنها را بنا نهاده‌اند که بيشترين سرمايه‌گذارى توسط اتباع صورت گرفته است و ۴۲۰ شرکت ايجاد کرده‌اند که سرمايه آنها به ۲۵ ميليون مارک مى‌رسد. سپس از بوسنى و هرزگوين با ۳۷۰ شرکت و با سرمايه‌اى برابر با ۱۳ ميليون مارک، پس از آن مقدونيه با ۵۱ شرکت با سرمايه‌اى برابر با ۲۷۰ هزار مارک، و در آخر صربستان ۵ شرکت، سرمايه‌اى برابر با ۵ هزار مارک در اختيار دارد. اين ۵ شرکت قبل از تصويب قطعنامه ۷۵۷ شوارى امنيت سازمان ملل در مورد تحريم‌ها بر عليه صربستان تأسيس شده‌اند، و سرمايه‌گذاران آنها اغلب از منطقه کوزوو (Kosovo) مى‌باشند.


تعداد مشخصى از شرکت‌هاى کرواسى از طريق صندوق خصوصى‌سازى کرواسى به افراد خارجى فروخته شده‌اند. به‌طور مثال، شرکاء خارجى براى خريد سهام (و سرمايه‌گذارى مجدد) به اين ترتيب بوده است: از سوئيس در کارخانه سيمان کروماچنو (Koromacno) و کارخانه الکتروکونتاکت (Elektrokontakt) از زاگرب، آلمانى‌ها در کروموس (Chromos arome) از زاگرب، منت‌کميا (Mentkemija) از زاپرشيچ (Zapresic)، ته‌نوپلين (Tehrloplin) از کوتينا (Kutina)، ريبنياک (Ribniak) از پوليان (Polian)، اتريشى‌ها در گلوبوواتکه ديمانک (Golubvetke Dimniak) از گلوبوواتس (Golubovac) و غيره.