در جمهورى کرواسى انواع پرندگان و حيوانات وحشى وجود دارند. به‌دليل تنوع، آب و هوا، بيوسنتر و ساير شرايط لازم مى‌توان در حدود ۹۴% از کشور به پرورش اين حيوانات پرداخت. تنها ۲۲ نوع از حيوانات ريز و درشت وحشى را مى‌توان شکار کرد و بقيه آنها جزء حيوانات حفاظت شده‌اند. تعدادى از حيواناتى که تحت حفاظت هم نيستند به خاطر محيط‌زيست، کم و بيش کنترل مى‌شوند.


در کرواسى حدود ۷۰،۰۰۰ حيوان وحشى بزرگ وجود دارد. ارزش گوشتى اين حيوانات وحشى بزرگ در حدود ۴،۷۰۰،۰۰۰ کيلوگرم مى‌باشد و هر سال مى‌توان از ۱،۵۰۰،۰۰۰ کيلوگرم گوشت اضافه شده بر مقدار مذکور استفاده کرد.


براساس قانون حفاظت از پرندگان، کرواسى نيز اين قانون را محترم شمرده و از انواع پرندگانى که نسل آنها در خطر نابودى است محافظت مى‌کند. در محل‌هاى رشد حيوانات در کرواسى هر ساله در حدود ۲۵۰۰ گوزن، ۴۰۰۰ خوک وحشى و ۱۲۰۰ موفلونا پرورش مى‌يابند.