جدول مهم‌ترين اقلام وارداتى کرواسى در سال ۱۹۹۴ (به ميليون دلار)

نام کالا ميزان درصد
محصولات نفتى
و مشتقات
۶۸۶ ۱۳/۱
صنايع نساجى ۳۶۷ ۷
صنايع غذائي ۲۹۷ ۵/۷
وسايل الکتريکي ۲۲۶ ۴/۳
صنايع پايه ۱۹۸ ۳/۸
صنايع شيميائي ۱۸۰ ۳/۴
صنايع چرم و کفش ۱۶۳ ۳/۱
کشاورى و ماهيگيري ۹۸ ۱/۹
موارد متفرقه ۲،۱۹۴ ۴۲
اقلام ويژه ۸۲۰ ۱۵/۷
جمع ۵،۲۲۹ ۱۰۰

جدول مهم‌ترين اقلام صادراتى کرواسى در سال ۱۹۹۴ (به ميليون دلار)

نام کالا   ميزان   درصد
منسوجات ۶۰۳ ۱۴/۲
صنايع پايه ۳۳۹ ۸
مواد و مشتقات نفتي ۳۳۹ ۷/۹
کشتى‌سازى ۳۱۱ ۷/۳
صنايع شيميائي ۲۷۹ ۶/۶
توليدات چرم و کفش ۲۷۴ ۶/۴
صنايع توليدات غذائي ۲۷۳ ۶/۴
وسايل الکتريکي ۲۴۶ ۵/۸
صنايع چوب و الوار ۱۵۹ ۳/۷
صنايع کارخانجات فلزي ۱۰۷ ۲/۵
مصنوعات چوبي ۱۰۱ ۲/۴
کشاورزى و ماهيگيري ۱۰۱ ۲/۴
محصولات کاغذي ۹۸ ۲/۳
صنايع ماشين‌آلات ساختماني ۷۷ ۱/۸
موارد ديگر ۹۵۳ ۱۲/۵
جمع ۴،۲۶۰ ۱۰۰

تراز پرداخت‌ها

در سال ۱۹۹۵ ميزان کسرى حساب جارى در ماه نوامبر بالغ بر ۱،۶۳۵ ميليارد دلار و روبه افزايش بود. اين امر در نتيجه کسرى بازرگانى ۷۰۲/۲ ميليارد دلاري، مازاد ۵۶۳ ميليون دلار بخش خدمات، کسرى ۶۶ ميليون دلارى در بخش درآمد سرمايه و مازاد ۵۷۰ ميليون دلارى در بخش نقل و انتقالات جارى سرمايه‌گذارى بوده است. اين مبلغ در مقايسه با کسرى حساب جارى در سال ۱۹۹۴ به ميزان ۱۰۳ ميليون دلار افزايش داشته است.


با اين وجود در سال ۱۹۹۵ در نتيجه ورود سرمايه از طريق بخش خصوصى غيربانکي، ذخاير ارز خارجى ۴۸۷ ميليون دلار در بانک مرکزى و ۳۱۲ ميليون دلار در بانک تجارى افزايش نشان مى‌دهد.