بانگ چين تنها بانک براى عمليات بانکى بين‌المللى دولت است. اين بانک مسئول نقل و انتقال ارزي، واريز کردن پرداخت‌هاى تجارى و غيرتجارى با کشورهاى خارجي، گرفتن وام‌ها و نگاه‌ داشتن سپرده‌هاى ارزى است. بيش از ۸۰ درصد درآمد و هزينه‌هاى ارزى در ارتباط با صادرات و واردات است و اين بانک بيشتر نقل و انتقالات مربوط را بعهده دارد.


ساير بانک‌ها و مؤسسات مالى از جمله شعبات بانک‌ها نظير بانک‌هاى هنگ کنگ و شانگ‌هاي، Standard Chartered Bank و Overseas Chinese Banking Corporation Ltd. مى‌توانند نقل و انقالات ارزى را با تصويب اداره کل دولتى کنترل ارز(SGAEC) انجام دهند. بانک سرمايه‌گذارى چين مى‌تواند منابع ارز خارجى را از موسسات پولى بين‌المللى و ساير مناغبع براى يک دوره بلند مدت يا ميان مدت به منظور اعطاى وام به صنايع جهت نو کردن فن‌اورى افزايش دهد. شرکت سرمايه‌گذارى و اعتبارات بين‌المللى چين مسئول نقل و انتقال ارزى مربوط به سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در چين است.


سيستم بانکدارى در چين شامل بانک‌هاى تخصصى مرکزى (بانک‌هاى تجاري)، مؤسسات غيربانکى و مؤسسات اعتبارى است. در چين شش بانک به نام‌هاى زير وجود دارد:


- بانک خلق چين (PBC)


- بانک صنعتى و تجارى چين (ICBC)


- بانک کشاورزى چيز (ABC)


- بانک چين (BOC)


- بانک ساختمان‌سازى خلق چين (PCBC)


- بانک ارتباطات (BC)


کليه بانک‌هاى فوق دولتى بوده و شعباتى در سراسر چين دارند.

کنترل ارز

مديريت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مى‌گيرد. براين اساس، هيچ سازمان داخلي، مؤسسه يا شرکت تجارت خارجى اجازه نگه‌داشتن ارز، سپردن‌کردن ارز در خارج، تأمين هزينه‌هاى خارجى از محل درآمدهاى ارزي، يا باز کردن حساب ارزى با بانک‌هاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصويب رسيده باشد. اين اداره يک سازمان دولتي، تحت رهبرى بانک خلق چين است. به علاوه، تمامى شرکت‌هاى تجارت خارجى موظفند کليه درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و به بانک چين ارائه دهند، مگر آنکه يک استثناء خاص توسط اداره کل دولتى کنترل ارز اجرا شود. از سوى ديگر، سازمان‌هاى و مؤسسات داخلى و شرکت‌هاى تجارى بايستى ارز مورد نياز براى واردات را از دولت درخواست کنند و اداره کل کنترل ارز تحت نظر دولت مسئول کنترل ارز در سراسر چين است. اين اداره مسئول تدوين سياست‌ها و احکام در ارتباط با کنترل ارز، جهت هماهنگ کردن سيستم ارزى است. بانک چين، بانک تخصصى ارزى است که توسط دولت براى تخصيص ارز براى واردات، براساس مجوزهاى وارداتى و تصويب اداره کل کنترل ارز تعيين شده است. ساير بانک‌ها و مؤسسات مالى (شامل شعب بانک‌هاى خارجي) اجازه دارند نقل و انتقالات ارزى را در يک قلمرو محدود، با تصويب اداره مذکور انجام دهند.

آزادسازى کنترل ارز

دولت چين از سال ۱۹۷۹ در جهت کاهش کنترل ارز و تشويق ارزآوري، اقداماتى را صورت داده است. اين آزادسازى به طور خلاصه اقدامات زير را در برگرفته است:


نگهدارى ارز حاصل از صادرات. دولت‌هاى محلي، توليدکنندگان و نيز شرکت‌هاى تجارت خارجى مى‌توانند درصد مشخص از ارز حاصل از صادرات را نگاه دارند. براى کالاهاى عام بايستى ۲۰ درصد از درآمد ارزى حاصل از صادرات را نگاه دارند. براى کالاهاى عام بايستى ۲۰ درصد از درآمد ارزى محاسبه شده به نرخ رسمى به دولت بازگردانده شود. سهميه ارز نگهدارى شده در واقع براى سازمان‌هاى است که به منظور واردات، ارز خارجي، در اداره کل کنترل ارز يا در ايالات و مناطق خودمختار نگهدارى مى‌شود. سهميه مقدار ارز نگهدارى شده ممکن است تغيير کند و در آن رابطه دولت تصميم‌گيرى مى‌نمايد.


در سال‌هاى اخير دولت چين در حدود يکصد مرکز مبادله ارز در شهرهاى عمده ايجاد نموده است. در اين مراکز مؤسسات داخلى و خارجي، شرکت‌هاى تجارى و ساير مؤسسات و افراد مى‌توانند ارز را خريد و فروش کنند. اين آزادسازى به تعداد زيادى از شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى که مشکلاتى در زمينه موازنه سرمايه‌‌هاى ارزى خود داشتند، کمک کرده است. اين مراکز همچنين مشکل سازمان‌هاى چينى که پول داخلى دارند، ولى با کمبود ارزى مواجهند را تا حدودى مرتفع ساخته است.


در حال حاضر ارز خارجى در چين توسط دولت مرکزى و نيز دولت‌هاى محلى و در حجم محدود توسط مؤسسات خصوصى نگهدارى مى‌شود.


شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى مشترک يا مؤسسات کلاً خارجى اجازه دارند که تمامى ارز بدست آمده خود را در يک حساب ارزى در بانک چين يا بانک رسمى ديگرى به عنوان مشوقى براى سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى نگاه دارند.


چين جهت تطبيق فعاليت‌ها در راستاى موافقت‌نامه تجارت جهانى (WTO)، ارزش يوان را قبلاً کاهش داده است. اين اقدام براى کاهش فاصله بين نرخ رسمى ارز و نرخ بازار و نهايتا دستيابى به نرخ واحد ارز انجام شده است. هدف بلند مدت سياست ارزي، برقرارى يک سيستم مالى جامع است که منعکس کننده تغيير سياست‌هاى اقتصادى دولت و برقرارى يک نرخ ارز شناور مى‌باشد.

اجازه بازکردن حساب ارزى در بانک‌ها توسط اشخاص حقيقى و حقوقى

با رشد اقتصادى که پس از اعمال درهاى باز بوجود آمده است، تعداد بيشترى از مردم درآمد ارزى دارند و لازم ديده شد که اين ارزها براى توسعه اقتصاد ملى توسط دولت جمع‌آورى شود. افراد ميتوا‌نند در بانک‌هاى چين حساب ارزى باز کنند و ارز خود را مورد استفاده قرار دهند. شرکت‌هاى خارجى و بنگاه‌هاى با سرمايه‌‌‌‌‌گذارى خارجى مى‌توانند معاملات خود را به دلار امريکا انجام دهند و نيز مى‌ةوانند جهت متوازن ساختن سرمايه‌هاى ارزى در قبال ارائه يوان ارز لازم را از مراکز ارزى با محدوديت‌هايى تهيه نمايند.

مؤسسات پولى خارجى در چين

تعداد زيادى مؤسسه پولى خارجى در چين وجود دارد. در حدود ۲۱۷ دفتر نمايندگى از مؤسسات پولى خارجى در ۱۴ شهر چين فعاليت مى‌نمايند. اين مؤسسات متعلق به ۹۶ بانک و ساير مؤسسات مالى از ۲۶ کشور دنيا هستند. ۳۲ مؤسسه مالى با سرمايه‌گذارى مشترک، ۲۷ مؤسسه مالى با سرمايه‌گذارى خارجى و ۲۷ مؤسسه مالى با سرمايه‌گذارى خارجى و ۲۷ شعبه اين مؤسسات با تصويب دولت ايجاد شده است.

اين بانک‌ها و مؤسسات مالى خارجى و دفاتر نمايندگى آنها در چين، منابع عظيمى را براى ساختن و مدرنيزه کردن چن فراهم آورده‌اند. علاوه بر آن، اين بانک‌ها در کنار فعاليت‌هاى مشاوره‌اى بسيارى از تجار چينى را براى سرمايه‌گذارى و همکارى گردآورده و پروژه‌هاى مختلف را مطالعه و تأمين مالى نموده‌اند. همچنين اطلاعات مختلفى در زمينه تجارت جهانى براى مؤسسات مربوطه چين فراهم آورده و نيز کارکنان آموزش ديده را براى شرکاى چينى در امور مالى بين‌المللى تدارک ديده‌اند.