مأخذ: CD - ROM, EIU, China, 1Q, 1997

سال ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵(۱)
مواد اوليه ۱۰۸۳۵ ۱۳۲۱۶ ۱۴۲۱۰ ۱۶۴۶۸ ۲۴۴۱۱
مواد خوراکى و حيوانات زنده ۲۷۹۹ ۳۱۴۳ ۲۲۰۶ ۳۱۱۹ ۶۱۳۱
نوشيدنى‌ها و دخانيات ۲۰۰ ۲۴۲ ۲۴ ۵۶۸ ۳۹۴
مواد خام غيرخوراکى ۵۰۰۳ ۵۸۰۱ ۵۴۳۸ ۷۴۳۸ ۱۰۱۵۸
سوخت‌هاى معدني، روغن‌ها و غيره ۲۱۱۴ ۳۵۴۶ ۵۸۱۹ ۴۰۳۹ ۵۱۲۷
روغن‌هاى حيواني، گياهى و چربى‌ها ۷۱۹ ۴۸۴ ۵۰۲ ۱۸۰۹ ۲۶۰۱
کالاهاى ساخته شده ۵۲۹۵۶ ۶۷۳۶۹ ۸۹۷۴۹ ۹۹۲۲۵ ۱۰۷۶۶۷
مواد شيميايى و محصولات آن ۹۲۷۷ ۱۱۲۰۱ ۹۷۰۴ ۱۲۱۳۱ ۱۷۳۰۰
محصولات صنايع سبک، کائوچو، مواد معدني، آهن و غيره ۱۰۴۹۲ ۱۹۲۰۶ ۲۸۵۲۷ ۲۸۰۸۵ ۲۸۷۷۲
ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل ۱۹۶۰۱ ۳۱۳۴۸ ۴۵۰۲۳ ۵۴۵۶۴ ۵۲۶۶۴
کالاهاى متفرقه ۲۴۳۹ ۵۵۶۰ ۶۴۹۵ ۶۷۶۶ ۸۲۶۴
کالاهاى غيرمذکور ۱۱۱۴۷ ۰ ۰ ۶۷۹ ۶۹۳
کل ۶۳۷۹۱ ۸۰۵۸۵ ۱۰۳۹۵۹ ۱۱۱۵۶۹۳ ۱۳۲۰۷۸


۱. (CD - ROM - EIU, Country Profile, China, 1996-97)


روند واردات چين طى دوره پنجساله ۹۵-۱۹۹۱ نشان دهنده افزايش نسبى واردات اين کشور است (جدول بالا ). کل واردات چين در سال ۱۹۹۵ معادل ۱۳۲ ميليارد دلار بود که نسبت به سال ۱۹۹۱ بيش از دو برابر افزايش داشته است. واردات مواداوليه طى دوره مزبور رشد قابل توجهى را نشان مى‌دهد، به طورى که از رقم حدوداً ۱۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۱ به ۲۴ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۵ (يعنى به بيش از دو برابر) افزايش يافت. ورادات مواد خوراکى در همين دوره از رقم حدوداً ۳ ميليارد دلار به ۶ ميليارد دلار رسيد که دو برابر افزايش را منعکس مى‌سازد. در دوره مورد مطالعه رشد مشابهى در واردات اغلب گروه‌هاى کالايى مشاهده مى‌شود (جدول بالا).