مأخذ: EIU, Country Profile, 1995-96

سال ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵(۱)
مواد اوليه ۱۶۱۴۵ ۱۶۹۸۹ ۱۶۶۶۶ ۱۹۷۰۷ ۲۴۴۸۷
موادخوراکى و حيوانات زنده ۷۲۲۹ ۸۳۲۸ ۸۳۹۹ ۱۰۰۱۷ ۹۹۵۴
نوشيدنى‌ها و دخانيات ۵۲۸ ۶۸۰ ۹۰۴ ۱۰۰۲ ۱۰۳۶۹
موادخام غيرخوراکى ۳۴۸۴ ۳۱۴۳ ۳۰۵۲ ۴۱۳۲ ۴۳۷۵
سوخت‌هاى معدني، روغن‌ها و غيره ۴۷۵۴ ۴۶۷۲ ۴۱۰۹ ۴۰۶۱ ۵۳۳۵
روغن‌هاى حيواني، گياهى و چربى‌ها ۱۵۰ ۱۷۰ ۲۰۵ ۴۹۵ ۴۵۴
کالاهاى ساخته شده ۵۵۶۹۸ ۶۷۹۵۱ ۷۵۰۷۸ ۱۰۱۳۳۱ ۱۲۷۲۸۳
موادشيمايى و محصولات آن ۳۸۱۸ ۴۳۳۲ ۴۶۲۳ ۶۲۳۵ ۹۰۹۴
محصولات صنايع سبک، کائوچو، موادمعدني، آهن و غيره ۱۴۴۵۶ ۱۶۱۳۹ ۱۶۳۹۲ ۲۳۲۱۸ ۳۲۲۴۳
ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل ۷۱۴۹ ۱۳۲۵۰ ۱۵۲۸۲ ۲۱۹۲۸ ۳۱۳۹۱
کالاهاى متفرقه ۱۶۶۶۲۰ ۳۴۲۳۰ ۳۸۷۸۱ ۴۹۹۳۸ ۵۴۵۴۸
کالاهاى غيرمذکور ۱۳۶۵۵ ۰ ۰ ۱۲ ۷
کل ۷۱۸۴۳ ۸۴۹۴۰ ۹۱۷۴۴ ۱۲۱۰۳۸ ۱۴۸۷۷۰


۱. (CD - ROM - EIU, Country Profile, 1997)