مأخذ: CD - ROM, EIU, China, 1Q, 1997

کالاهاى عمده صادراتی ارزش تغيير نسبت به سال قبل (درصد) سهم از کل صادرات (درصد)
محصولات دريايى ۱/۷ ۱۶/۷- ۱/۱
سبزيجات ۱/۵ ۲/۳- ۱
زغال سنگ ۱/۱ ۹/۸ ۰/۷
نفت خام ۲/۸ ۲۴/۱ ۱/۹
دارو و محصولات دارويى ۱/۵ ۴/۱- ۱
نخ نساجى ۱۲/۱ ۱۲/۹- ۱/۱
محصولات فولادى ۱/۷ ۲۴/۶- ۱/۱
ضبط صوت ۲/۳ ۸/۲- ۱/۵
کانتينر ۱/۱ ۱۱/۱- ۰/۷
کشتى ۱/۱ ۳۱/۲ ۰/۷
مبلمان ۱/۳ ۱۷/۱ ۰/۹
کالاهاى مسافرتي، کيف و غيره ۲/۷ ۵- ۱/۸
پوشاک ۲۵ ۴ ۱۶/۵
کفش ۷/۱ ۶/۶ ۴/۷
وسايل پلاستيکى ۲/۷ ۸/۵ ۱/۸
اسباب‌بازى ۳/۹ ۱۴/۴ ۲/۶
کل ۱۵۱/۷ ۱/۵ ۱۰۰