مدارک تعداد کپى سازمان مسئول
مجوز واردات ۱ اداره تجارت خارجى ـ وزارت روابط اقتصادى و تجارت خارجى
ثبت ورودى گمرک ۳ گمرکات
سياهه بازرگانى ۶ صادر کننده
اعتبار اسنادى ۱ بانک چين يا بانک مربوطه
گواهى مبدأ ۶
گواهى بهداشت و قرنطينه ۶
گواهى کنترل کيفيت ۶
بارنامه/ بارنامه حمل هوايى هواپيمايى ۶ شرکت حمل کننده/ شرکت
فهرست عدل‌بندى ۶ صادر کننده
گواهى بيمه ۶ شرکت بيمه