چين در اول آوريل ۱۹۸۵ قانون حق ثبت را به مورد اجرا گذاشت. قانون حق ثبت اختراعات، مؤسسات خارجى را به انتقال فن‌اورى به چين تشويق مى‌نمايد. اداره حق ثبت جمهورى خلق چين مسئول اجراى قانون مربوطه مى‌باشد. نشانى اداره مزبور به شرح زير است.


Patent Agency
China Council for the Promoton of International Trade
1_Fuxingmen wai street,Beiging
Telex: 22041 CPTPDCN
Phone: 8013376
Cable: COMTRADE Beijing
Shangai Patent Agency
601Yanan Xi Yo, Shang hai
Phone: 385668
Telex: 33486 SPA CN