قوانين و مقررات بازرسى کالا

گروه‌هاى کالايى زير لازم است قبل از صادرات يا واردات مورد بازرسى قرار گيرند:


- موادغذايى براى صادرات


- کانتينر براى بسته‌بندى کالاهاى خطرناک


- کشتى و کانتينر براى حمل موادغذايى فاسدشدنى


ساير کالاهاى صادراتى ـ وارداتى که براساس قوانين و مقررات بايد تحت بازرسى قرار گيرد، بدين قرارند:


- کالاهايى که برطبق موافقت‌نامه چين و کشورهاى واردکننده، به گواهى بازرسى سازمان‌هاى بازرسى کالاهاى چين براى ورود به کشورهاى واردکننده نياز دارند.


- کالاهايى که تحت قراردادهاى تجارت خارجى يا اعتبارات اسنادي، بايد گواهى صادر شده توسط سازمان‌هاى بازرسى کالا داشته باشند و ساير کالاهايى که در خواست بازرسى طرف تجارى مورد نظر را لازم دارند.

مدارک مورد نياز براى بازرسى کالاهاى صادراتى ـ وارداتى

- براى صدور قراردادهاى تجارت خارجي، اظهارنامه، بارنامه، فهرست بسته‌بندى و اعلاميه ورود کالا لازم است.


- براى صدور گواهى کيفيت، کتابچه‌هاى راهنما، استانداردها و اطلاعات فنى مربوط به کلاها و ارائه نمونه‌ها مورد نياز مى‌باشد.


- براى ارائه فهرست کالاهاى آسيب ديده، رکوردهاى تجارى خط آهن، رکوردهاى مربوط به حوادث هوايى يا گزارش‌هاى دريايى و ساير مدارکى که گواه صدمات باشد


- در صورتى که بازرسى براى خسارات وارده لازم باشد ـ ضرورى است.


- براى تهيه فهرست‌هاى ريز کالايي، ذکر وزن و مقدار در برچسب (در صورتى که بازرسى براى وزن يا مقدار لازم باشد) مورد نياز است. اگر کالاهاى وارداتى توسط دريافت‌کننده يا مصرف‌کننده بازرسى شود، آزمايش‌هاى کالايى و گزارش‌هاى بازرسى نيز بايد ضميمه شود.


- براى کالاهايى که نياز به گواهى ثبت کيفيت و بهداشت دارند، مدارک ثبت، بازرسى کارخانه و مدرک کيفيت کالاى صادراتى بايستى ضميمه گردد.


- جهت درخواست گواهى بهداشت براى موادغذايى يخ‌زده، محصولات دريايي، فرآورده‌هاى حيوانى و موادغذايى کنسرو شده، لازم است گواهى‌هاى ثبت بهداشت که توسط سازمان‌هاى بازرسى کالا امضا شده است و گواهى‌هاى بازرسى کارخانه ضميمه شود.


- جهت درخواست براى آزمايش کردن کانتينرها براى بسته‌بندى کالاهاى خطرناک، متقاضى بايد اطلاعات مربوط به استانداردها و فرآيند فن‌آورى محصول و گواهى مربوط به محتواى بسته‌ها را تهيه کند.


- در مورد درخواست براى بازرسى به نمايندگى از طرف فروشنده خارجي، متقاضى بايد نمونه‌هاى براى آزمايش لازم براى بازرسى بجاى طرف خارجى تهيه کند و فرم مدارک موردنياز براى بازرسى وزن کالاهاى فله وارداتى در مبدأ ورود تکميل شود.


وقتى يک محموله فرستاده مى‌شود، دريافت‌کننده يا شرکت‌هاى مربوطه بايستى مدارک را از سازمان‌ بازرسى کالا در بندر ورود درخواست کنند و اگر کل محموله را نتوان در مبدأ ورود بازرسى کرد، لازم است درخواستى براى تغيير محل بازرسى تکميل نمايند.


بعد از اينکه کالاهاى وارداتى وارد کشور شد، دريافت‌کنندگان يا شرکت‌هاى مربوطه بايستى فهرست کالاها را در بندر ورود با ايستگاه ورود، در اطلاعيه ورود کالا و ساير مدارک به ثبت رسانند.


براى کالاهايى که در فهرست کالاها براى بازرسى و کالاهاى وارداتى قرار دارند و به مدارک سازمان بازرسى براى ادعاى خسارت نياز دارند، دريافت‌کنندگان لازم است درخواست بازرسى در محل مقصد را در مدت زمان مجاز براى شکايت ارائه نمايند. اگر دوره شکايت نزديک باشد و مدارک بازرسى نتواند بموقع ارائه شود، متقاضى بايستى از طريق قانونى براى به تعويق انداختن زمان شکايت اقدام کند.


درخواست براى بازسى کالاى صادراتى بايستى حداقل ۱۰ روز زودتر از اظهار گمرکى يا حمل صورت گيرد. اگر کالاها به دوره زمانى طولانى براى بازرسى نياز داشته باشند، مدت زمان لازم بايد داده شود. کالاهاى بازرسى شده بايستى ظرف دو ماه از زمان انتشار گواهي، حمل شوند. کالاهاى صادراتى تازه يا زنده بايستى ظرف دو هفته حمل شوند. اگر مدت زمان از ميزان تعيين شده تجاوز کند، بايستى درخواستى براى بازرسى مجدد تکميل و مدارک اصلى بازرسى و مجوز ترخيص بازگردانده شود.


کالاهاى زير بايستى گواهى بازرسى کالا براى ورادات داشته باشند: محوصلات فولادي، فلزات موادمعدني، زغال سنگ، نفت و محصولات نفتي، کائوچو و مصنوعات، موادشيميايي، محصولاتى کشاورزي، مواد آرايشي، اسباب بازي، پنبه و اليافت سلولزي، اليافت مصنوعي، نخ و قماش (پارچه) مصنوعي، ميوه‌ها، محصولات دريايي، فرآورده‌هاى حيواني، تناباکو و مصالح ساختماني.