مأخذ: CD - ROM - EIU, Country Profile, China, 1996-97

در سال ۱۹۹۶ صادرات چين به تريب به کشورهاى هنگ‌کنگ، ژاپن، ايالات متحده آمريکا، انگلستان، تايوان، کره جنوبى و سنگاپور صورت گرفته است. سهم هنگ‌کنگ، ژاپن و ايالات متحده آمريکا از صادرات چين به ترتيب ۲۲، ۲۰ و ۱۸درصد بود.


در زمينه واردات، چين عمدتاً از کشورهاى ژاپن، تايوان، ايالات متحده و کره جنوبى مبادرت به ورادات مى‌نمايد. سهم هر يک از اين کشورها از واردات چين در سال ۱۹۹۶ به ترتيب عبارت بود از ۲۲، ۱۲، ۱۲ و ۵ درصد. چين در سال مزبور ۲۵ ميليارد دلار مازاد بازرگانى با هنگ‌کنگ و ۱۱ ميليارد دلار مازاد بازرگانى با ايالات متحده آمريکا را به ثبت رساند.


کسرى بازرگانى چين عمدتاً با کشورهاى تايوان معادل ۱۳ ميليارد دلار و کره‌جنوبى معادل ۵ ميليارد دلار بوده است.

جدول تجارت برحسب کشورهاى طرف تجارى در سال ۱۹۹۶ (واحد: ميليارد دلار)

کشور صادرات درصدتغيير درصدازکل واردات درصدتغيير درصدازکل تراز
هنگ‌کنگ ۳۲/۹ ۸/۵- ۲۱/۸ ۷/۸ ۸/۸- ۵/۶ ۲۵/۱
ژاپن ۳۰/۹ ۸/۴ ۲۰/۴ ۲۹/۲ ۰/۶ ۲۲ ۱/۷
تايوان ۲/۸ ۹/۵- ۹/۱ ۱۶/۱ ۹/۴ ۱۱/۶ ۱۳/۳-
کره‌جنوبي ۷/۵ ۱۲/۳ ۵ ۱۲/۵ ۲۱/۵ ۹ ۵-
اَسه‌آن: - - - - - - -
سنگاپور ۳/۷ ۷/۱ ۲/۴ ۳/۶ ۵/۹ ۲/۶ ۰/۱
اندونزي ۱/۴ ۰/۷- ۰/۹ ۲/۳ ۲/۳ ۱/۷ ۰/۹-
مالزى ۱/۴ ۷ ۰/۹ ۲/۲ ۸/۳ ۱/۶ ۰/۸-
EU ۱۹/۸ ۳/۸ ۱۳/۱ ۱۹/۹ ۶/۵- ۱۴/۳ ۰/۱-
انگلستان ۳/۲ ۱۴/۴ ۲/۱ ۱/۹ ۴/۶- ۴/۱ ۱/۳
آلمان ۵/۸ ۳ ۳/۸ ۷/۳ ۸/۸- ۵/۳ ۱/۵-
فرانسه ۱/۸ ۱۱/۱- ۱/۲ ۳/۲ ۱۵/۴- ۱/۶ ۰/۳-
ايتاليا ۱/۸ ۱۱/۱- ۱/۲ ۳/۲ ۴/۲ ۲/۳ ۱/۴-
هلند ۳/۵ ۹/۴ ۲/۳ ۰/۹ ۱۲/۳ ۰/۶ ۲/۶
روسيه ۱/۷ ۱/۶ ۱/۱ ۵/۱ ۳۵/۶ ۳/۷ ۳/۴-
کانادا ۱/۶ ۵/۴ ۱/۱ ۲/۶ ۴/۱- ۱/۹ ۱-
ايالات متحده‌آمريکا ۲۶/۷ ۷/۹ ۱۷/۷ ۱۶/۱ ۰/۲ ۱۱/۶ ۱۰/۶
استراليا ۱/۷ ۲/۹ ۱/۱ ۳/۴ ۳۲/۸ ۲/۴ ۱/۷-
ساير ۱۵۱/۱ ۱/۵ ۱۰۰ ۱۳۸/۸ ۵/۱ ۱۰۰ ۱۲/۳