سرمايه‌گذاران خارجى که مايلند در چين سرمايه‌گذارى مشترک ايجاد نمايند مى‌توانند مستقيماً با شرکت‌هاى مربوطه، مؤسسات يا ساير سازمان‌هاى اقتصادى و شرکت‌هاى مشاوره‌اى در چين تماس برقرار کنند. آنها همچنين مى‌توانند با مقامات دولتى محلى يا وزارت بازرگانى خارجى و همکارى اقتصادى در مورد برنامه پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک ارتباط برقرار کنند. در اين پروژه‌ها بايد شرايط زير مشخص شده باشد: زمينه فعاليت تجاري، نوع محصولات، مشخصات فن‌آوري، مقياس توليد، کل ميازن سرمايه‌گذاري، تأمين مالى و نيز سهم هر يک از طرفين در سرمايه‌گذاري، اَشکال سرمايه‌گذارى و همکاري، نحوه توزيع سود و بازاريابى محصول.


اگر دو طرف در مورد شرايط اصلى در سرمايه‌گذارى پيشنهادى به توافق برسند، طرف چينى بايد يک پيشنهاد طرح و گزارش بررسى امکانات را به مقامات مربوطه ارائه دهد. اين گزارشات ابتدا توسط اداره مربوطه بررسى شده، سپس براى تصويب به مقامات بالاتر تحويل داده مى‌شود. بعد از تصويب اوليه، دو طرف بايستى گزارش بررسى امکانات کاملترى را تهيه کنند و مذاکرات بعدى تا رسيدن به موافقت‌ نهايى انجام مى‌گردد. بر اين مبنا، مشاوران دولتى دو طرف موافقت‌نامه سرمايه‌گذارى مشترک، قراردادهاى مربوطه را امضا مى‌کنند.

مدارک موردنياز

طرف چينى بايستى مدارک زير را به مقامات ارائه دهد:


- درخواست براى ايجاد سرمايه‌گذارى مشترک


- گزارش مطالعه امکانات که مشترکاً توسط دو طرف تهيه مى‌شود.


- موافقت‌نامه سرمايه‌گذارى مشترک، قرارداد و موضوعات امضا شده توسط نمايندگان مسئول از طرفين سرمايه‌گذاري.


- نام نمايندگان براى مقامات مدير عامل، قائم مقام و مديران که توسط طرفين سرمايه‌گذارى انتخاب شده باشند.


- مفاد نوشته شده توسط اداره مربوط به سرمايه‌گذارى مشترک و دولت ايالتى يا منطقه‌اى که سرمايه‌گذارى مشترک بايد در آنجا شود، تصويب گردد.

سازمان‌هاى ذى‌ربط در سرمايه‌گذارى خارجى

۱. وزارت بازرگانى خارجى و همکارى اقتصادى (MOFTEC)


اين سازمان مسئول تعيين سياست‌هاى سرمايه‌گذاري، خط مشى و راهنمايى‌ها، قوانين و مقررات و هدايت و هماهنگى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى کشور مى‌‌باشد.


۲. شرکت بين‌المللى قراردادها و سرمايه‌گذارى چين China International Trust and Investment Corporation (CITIC)


۳. اداره دولتى صنعت و تجارت (State Administration for Industry and Commerce) (SAIC)