از سال ۱۹۷۸ همگام با کنارگذاردن سيستم اقتصاد متمرکز و تعميق اصلاح سيستم اقتصادي، بازهاى کالا، سرمايه، نيروى کار و تکنولوژى يکى بعد از ديگرى در کشور ظاهر شدند. در حال حاضر سيستم اقتصاد متمرکز جاى خود را به سيستم اقتصاد بازار سوسياليستى داده است.


بمنظور گسترش قوانين بازار، دولت بتدريج طبقه‌بندى کالاها را از ميان برداشته و بعلاوه محدوديت شرکت‌ها را کاهش داده است.


قبل از سال ۱۹۷۸ ،۷۹۱ نوع کالا توسط دولت و عوامل دولتى توليد مى‌شد که امروزه به پنج نوع کالا کاهش يافته است. در حال حاضر هزاران فروشگاه بزرگ و فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى در سراسر کشور وجود دارد. در سال ۱۹۹۸ بازاهاى روستايى توانستند ۷/۱۱۳۲ ميليارد يوان درآمد کسب کنند که نسبت به سال ۱۹۷۸، ۹/۱۲ برابر شده بود.


بعلاوه قبل از اصلاحات اکثر کالاها توسط دولت قيمت‌گذارى مى‌شدند، اما از سال ۱۹۷۸ همراه با توسعه بازار کالا و تغيير رابطه بين عرضه و تقاضا، دولت اصلاح سيستم قيمت‌گذارى را گام به گام شروع کرد. تثبيت قيمت‌ها به سه فرم صورت گرفت: تثبيت قسمت‌ها توسط دولت، هدايت قيمت‌ها توسط دولت و قوانين بازار. در سال ۱۹۹۸ قسمت ۹۵% از کالاهاى مصرفي، و ۸۰% از کالاهاى سرمايه‌اى توسط بازار تعيين مى‌شد.