وزارت مواد تجهيزات، (Ministry of Materials and Equipmint) سازمان مرکزى براى تهيه و توزيع کالا است. اين وزارتخانه عهده‌دار نظارت بر مواد و تجهيزاتى است که براى اقتصاد ملى و زندگى مردم اساسى محسوب مى‌شوند. وزارتخانه مزبور مواد، ماشين‌آلات و تجهيزات را براى طرح‌هاى کليدى عرضه و مناقص‌هاى مربوط به تهيه اين مواد را اداره مى‌کند. در مورادى که از مناقصه عمومى استفاده مى‌شود، دعوت‌ها در روزنامه دولتى "The China Daily" اعلام مى‌گردد.


شرکت‌هاى تخصصى تجارت خارجى متعددى در چين فعاليت دارند که مسئول واردات و صادرات کالاهاى اساسى هستند. اين شرکت‌ها عبارت‌اند از:


- شرکت ملى صادرات و واردات غلات، روغن‌ها و مواد خوراکى


- شرکت ملى صادرات و واردات توليدات محلى و فرآورده‌هاى حيوانى


- شرکت ملى صادرات و واردات توليدات صنايع سبک


- شرکت ملى صادرات و و واردات صنايع دستى


- شرکت ملى صادرات و واردات مواد شيميايي


- شرکت ملى صادرات وواردات ماشين‌آلات


- شرکت ملى صادرات و وارادات فلزى و مواد معدنى


- شرکت ملى صادرات و واردات مواد دارويى و بهداشتى


- شرکت ملى صادرات و واردات مواد تکنيکى


مؤسسه بين‌المللى تحقيقات تجارى (ITRI)، مرکز عمده تحقيقات تجارى در چين است. اين مؤسسه بيش از يکصد محقق دارد و فعاليت‌هاى اصلى آن شامل تحقيقات بازرا و پيش‌بينى آن، مشاوره در توسعه بازار، آموزش و سازماندهى هيئت‌هاى تجارى است. ITRI يک مجله ماهانه به نام "Intertrade" منتشر مى‌کند که موضوعاتى از قبيل سياست‌هاى چين، قوانين و مقررات تجارت خارجى و سرمايه‌گذارى خارجي، تحولات اقتصادى و تجارت خارجى چين و ساير موضوعات اقتصادي، تجارى در آن درج مى‌شود.