رئيس جمهور در رأس قوه مجريه قرار دارد. براساس قانون‌‌ اساسى ۱۹۲۵ رئيس جمهور براى مدت شش سال انتخاب و اعضاء کابينه را مستقيماً تعيين مى‌نمود. همچنين بودجه کشور زير نظر وى و توسط دولت به کنگره ارائه مى‌گرديد. در اصلاحاتى که بعدها در رفراندوم جولاى ۱۹۸۹ به تصويب رسيد دوره رياست جمهورى از شش سال به چهار سال تقليل داده شد و حق انتخاب مجدد رئيس جمهور نيز حذف گرديد. از سوى ديگر در صورت ايجاد خلاء در پست رياست جمهورى در زمانى کمتر از ۱۸۰ روز به انتخابات بعدى جانشين وى تا ۹۰ روز پس از انتخابات به ‌کار مشغول خواهد بود. در صورتى که اين خلاء در ۱۸۰ روز و يا بيشتر به انتخابات واقع گردد، جانشين وى توسط کنگره ملّى و در روز بيستم ايجاد خلاء انتخاب مى‌شود.کابينه شيلى از ۲۲ وزارت‌خانه تشکيل مى‌گردد که عبارتنداز: ۱. کشاورزى ۲. اموال عمومى ۳. دفاع ملّى ۴. اقتصاد، پيشتيبانى و سازندگى ۵. آموزش عمومى ۶. دارائى ۷. کشور ۸. دادگسترى ۹. معادن ۱۰. خدمات عمومى ۱۱. برنامه و همکارى ۱۲. روابط خارجى ۱۳. بهداشت ۱۴. حمل و نقل و ارتباطات ۱۵. کار و بيمه‌هاى اجتماعى ۱۶. مسکن و شهرسازى ۱۷. دبير کلى هيئت دولت ۱۸. دبير کلى رياست جمهورى ۱۹. کميسيون ملّى انرژى ۲۰. سازمان توسعه توليد[کورفو] ۲۱. سازمان ملّى زنان [سرنام] ۲۲. شرکت ملّى مس شيلى (کودلکو)