کنگره ملّى شيلي، مرکب از مجلس نمايندگان و سنا مى‌باشد. اعضاء هر دو مجلس بر اساس آراء عمومى در ايالات انتخاب مى‌گردند. کنگره ملّى يک دوره نشست معمولى و يک دوره جلسات فوق‌العاده دارد. نشست‌هاى معمولى قانون‌گذارى از ۲۱ ماه آغاز و در ۱۸ سپتامبر هر سال پايان مى‌يابد. رئيس جمهور مى‌تواند تقاضاى برگزارى جلسات فوق‌العاده را ظرف ۱۰ روز پايانى دوره نشست‌هاى معمولى کنگره و يا در طول تعطيلى موقتى پارلمان از ۱۹ سپتامبر لغايت ۲۰ ماه مى ‌سال بعد ارائه نمايد. در صورت انجام فراخوانى از سوى رئيس جمهور، کنگره تنها مى‌تواند به امور قانونى و يا موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى که منضم به تقاضاى فراخوانى است، رسيدگى نمايد. اين‌گونه جلسات در صورت عدم درخواست رئيس جمهور، رئيس سنا و به صورت تقاضاى کتبى اکثريت نمايندگان هر يک از مجلسين صورت پذيرد. در اين حالت کنگره مى‌تواند در حيطه کارى و قدرت خود به هر موضوعى رسيدگى نمايد. تصويب قوانين قبول يا رد بودجه، تصويب لوايح دولتي، و يا رد قرار دادهاى بين‌المللى که قبل از تصويب رئيس جمهور به کنگره ارائه مى‌شود. عفو عمومي، اعطاء مجوز براى سفير رئيس جمهور به خارج از کشور، سئوال در مورد اعلام وضعيت فوق‌العاده (State of Siege) و ... از جمله اختيارات کنگره مى‌باشد. محل کنگره که در زمان حکومت نظاميان از پايتخت به والپارائيسو انتقال داده شده بود در اواسط ماه مِى ۱۹۹۶ و با تصويب مجلس سنا، ۲۲ رأى موافق در مقابل ۶ رأى مخالف و يا رأى ممتنع بار ديگر به سانتياگو منتقل گرديد.